Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства

Про кафедру

МАЙСТЕР КЛАСИ

 

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК КАФЕДРИ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства розташована на базі Обласного клінічного кардіологічного диспансеру, гематологічного відділення Обласної клінічної лікарні та ревматологічного відділення Центральної міської клінічної лікарніу м. Івано-Франківська.

Foto 1 Oblasnyj klinichnyj kardiologichnyj dyspanser

Обласний клінічний кардіологічний диспансер. 

Foto 2 Oblasna klinichna likarnya

Обласна клінічна лікарня.

Foto 3 Central na mis ka klinichna likarnya

 Центральна міська клінічна лікарня.

 

МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства є структурним підрозділом медичного коледжу університету, де проводиться викладання спеціальності «Сестринська справа» на базі медсестринського корпусу університету.

Навчальні кімнати медсестринського корпусу обладнані манекенами, фантомами, тренажерами. Колектив кафедри працює над створенням навчально-методичних лабораторій із самостійної підготовки до тестових та практично-орієнтованих іспитів.

Foto 4 Medsestryns kyj korpus

 Медсестринський корпус медичного коледжу.

Витоки історії кафедри сягають у 1945-1946 роки – роки заснування Івано-Франківського державного медичного інституту. Першим завідувачем кафедри був представник відомої Київської терапевтичної школи – Борін Яків Вольфович (1946-1969).

Кафедра внутрішньої иедицини №2 функціонує з 1946 року. Фундатором кафедри був професор Борін Яків Вольфович. В рік організації на кафедрі працювали 2 асистенти – Грушко Микита Якович та Ольгіна Фаїна Петрівна, з 1947 по 1952 роки – доцент Душкіна Віра Львівна, яку змінив доцент Масик Михайло Григорович (до 1957 року). З 1957 по 1969 роки доцентом кафедри була Ольгіна Фаїна Петрівна, а з 1963 по 1973 роки ще і Рапопорт Герберт Лупович. З 1950 року на кафедрі асистентами працювали Кекало Людмила Олександрівна і Юркевич Стефанія Теодорівна. На кафедрі проходили аспірантуру в той час Нікулін Константин Євграфович (потім асистент до 1964 року, в подальшому доцент кафедри факультетської терапії до 1973 року),  Афонькіна Віра Іванівна (після закінчення аспірантури МОЗ УРСР була скерована в Одеський НДІ курортології), з 1972 року вона асистент, потім доцент кафедри пропедевтичної терапії.

Рапопорт Герберт Лупович – асистент, а з 1963 по 1973 роки доцент цієї ж кафедри, із 1973 року –  завідувач кафедри пропедевтичної терапії. Чернак Валентина Миколіївна – з 1969 року асистент кафедри госпітальної терапії. З 1969 року на кафедрі працював Абкарович Гейза Федорович (асистент, а потім доцент цієї ж кафедри).

В клінічній ординатурі в той час навчались, а потім стали працівниками цієї ж кафедри Ляшкевич Амалія Семенівна (1954), Макось Роман Петрович (1957).

Ординаторами обласної та міської клінічної лікарень після клінічної ординатури стали Ткачук Зіновій Лаврентійович, Гонська Євгенія Іванівна та Непорадний Михайло Данилович (1969). З 1969 року навчання на VI курсі було зосереджене майже повністю на кафедрі госпітальної терапії.

Для ведення педагогіч­ного процесу були переведені з інших кафедр асистенти: канди­дати медичних наук Єгорушкіна Ніна Дмитрівна (з кафедри про­педевтичної терапії), Герасименко Ніна Іванівна та Соловцова Інна Георгіївна (з кафедри факультетської терапії), Косякова Марга­рита Петрівна і Васильєва Лариса Юріївна (з кафедри пропедев­тичної терапії), доцент Шведенко Лев Юрійович (з факультетської терапії). З кафедри госпітальної терапії у 1966 році Кекало Л.О. була переведена на кафедру пропедевтичної терапії на посаду до­цента. Макось Р.П. у 1969 році став доцентом кафедри факуль­тетської терапії.

У 1966 році на кафедрі вперше був організований курс курорто­логії, який очолив професор Денисюк Віталій Григорович.

В клініці госпітальної терапії 1946-1969 роках під керівництвом професора Боріна Я.В. захищено 18 дисертацій, з них 3 – док­торських. Основний напрямок наукових досліджень –   гастроен­терологія.

Підсумовує багаторічну роботу працівників кафедри монографія Я.В.Боріна “Електрогастрографія та електродуоденографія” (1968).

Під керівництвом професора Луцика Д.П. захищена дисертація Абкаровича Г.Ф. на тему: “Деякі питання етіології, клініки та лікування гострих пневмоній (клініко-експериментальне дослідження)”.

В 1970 році колектив кафедри госпітальної терапії очолив професор Вакалюк Петро Михайлович., який до того часу завідував кафедрою факультетської терапії.

Крім того на кафедрі працювали ще 2 професори – доктори медичних наук Денисюк В.Г. і Бережницький M.M.

У 1978 році кафедра була поділена на дві кафедри – внутрішніх хвороб № 1 (завідувач кафедри – д.мед.н., професор Вакалюк П.М.) та № 2 (завідувач кафедри – д.мед.н., професор Денисюк В.Г.).

Foto 5 Zaviduvachi kafedry

Foto 6 Profesor Denysyuk V G

 Зав. кафедри внутрішньої медицини №2, доктор медичних наук, професор Денисюк В.Г. (1978-1980 рр.). 

Асистентський корпус поповнився в ці роки Козак Валентиною Миколаївною (працювала на кафедрі до 1992 року), Пшеничною Зінаїдою Михайлівною, яка пізніше займала посаду доцента з курсу фізіотерапії, Непорадним Михайлом Даниловичем, Бигарем Петром Васильовичем (працював на кафедрі до 1994 року) та кандидатом медичних наук Купновицькою Іриною Григорівною (переведеною в 1979 році з кафедри факультетської терапії).

Під науковим керівництвом професора Вакалюка П.М. виконано 10 дисертацій, в т.ч. 4 докторські (А.П.Паращак, М.М.Бережницький, Р.П.Макось, Н.М.Середюк) і 6 кандидатських (В.І.Манько, Н.М.Середюк, І.М.Варивода, О.І.Варивода, М.О.Стороженко, В.А.Роспопа). Професором П.М.Вакалюком проведені чотири Всесоюзні наукові форуми з участю Начальника Медичної Служби Збройних Сил СРСР генерал-лейтенанта Медичної Служби, Героя Соціалістичної Праці, доктора медичних наук, професора Комарова Федора Івановича (Москва), академіка Академії Медичних Наук СРСР, доктора медичних Наук, професора Тареєва Євгена Михайловича (Москва),  академіка АМН СРСР та УРСР, доктора медичних наук, професора Малої Любов Трохимівни (Харків), а також докторів медичних наук, професорів І.К.Шхвацабая (Москва), Б.О.Сидоренко (Москва), Г.Г.Арабідзе (Москва) з виданням збірників наукових праць.

З 1981 по 1985 рік кафедру очолювала д.мед.н, професор А.П.Паращак. Тоді в структурі кафедри був виокремлений самостійний курс кардіології та клінічної фармакології, який очолив к.мед.н., доцент Середюк Н.М.

З 1986 року по 2013 рік кафедрою внутрішньої медицини №2 завідував доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (1987-2011 pp.), Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНТКУ,  член A.S.H.(Американського Товариства з Гіпертонії), член A.S.H. (Американського Товариства з Гіпертонії), член ESC (Європейського Товариства Кардіологів), національних товариств України Середюк Нестор Миколайович.

Foto 7 Profesor kafedry Seredyuk N M

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, доктор медичних наук, професор, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (1987-2011 pp.), завідувач кафедри з 1987 р, по 2011 р. і з 2018 р. по даний час, Заслужений діяч науки і техніки України, академік АНТКУ, член A.S.H. (Американського Товариства з Гіпертонії), член ESC (Європейського Товариства Кардіологів), національних товариств України Середюк Нестор Миколайович

У 1991 році кафедра реорганізована  на кафедри госпітальної терапії №1 (завідувач – д.мед.н, професор Середюк Н.М.) та № 2 (завідувач – д.мед.н., професор Орнат С.Я. (1991-2006 рр.), а у 2006 році кафедру госпітальної терапії №2 очолив – д.мед.н., професор Островський М.М. (у 2009 році перейменована в кафедру внутрішньої медицини №3 з курсом професійних хвороб).

У 1993 році захистила докторську дисертацію професор Купновицька Ірина Григорівна, а у 1998 році – Вакалюк Ігор Петрович та Мазепа Марія Андріївна.

У 2001 році з кафедри госпітальної терапії №1 виокремлено курс клінічної фармакології, який увійшов до складу кафедри фармакології з курсом клінічної фармакології (зав. кафедри – д.мед.н., проф.І.Г.Купновицька, яка до цього періоду працювала на посаді професора кафедри госпітальної терапії №1 з 1993 року).

У 2004 році на базі кафедри госпітальної терапії №1 утворено кафедру терапії №3 з курсом сестринської справи, яка у 2009 році була перейменована у кафедру внутрішньої медицини №4 та медсестринства (зав. кафедри – д.мед.н., проф.І.П.Вакалюк, який до цього періоду працював на посаді професора кафедри госпітальної терапії №1 з 1998 року, з 2011 року – проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету).

У 2009 році кафедра госпітальної терапії №1 була перейменована у кафедру внутрішньої медицини №2.

У 2013 році кафедри внутрішньої медицини №2 та внутрішньої медицини №3 з курсом сестринської справи були реорганізовані у кафедру внутрішньої медицини №2 та медсестринства. Очолив кафедру доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету Вакалюк Ігор Петрович.

 

ЗАВІДУВАЧ КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА

Foto 8 Zaviduvach kafedry profesor Vakalyuk I P

Професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, доктор медичних наук, професор, академік Української Академії наук, проректор з наукової роботи Івано-Франківського національного медичного університету (2011- по даний час), завідувач кафедри з 2011 р по 2018 р.  Вакалюк Ігор Петрович

 

З історії заснування клінічної бази кафедри внутрішньої медицни №2 та медсестринства 

Обласного клінічного кардіологічного диспансера

У 1986 році закінчувалось будівництво нової обласної лікарні і побудований раніше  “угорський” корпус по вулиці Дзержинського (тепер Гетьмана Мазепи, 114) вивільнився. Тоді й з’явилась думка виклопотати в цьому приміщені бодай 60 ліжок. Завідувач кафедри, д.мед.н., професор Середюк Нестор Миколайович склав велику, добре обґрунтовану доповідну записку на ім’я Першого секретаря Обкому КПУ.

Середюка Н.М. підтримав його учитель, тоді проректор з наукової роботи д.мед.н., професор Нейко Євген Михайлович і завідувач відділу охорони здоров’я  доцент Стукал Володимир Сидорович та завідувач відділом обкому Жуган Борис Дмитрович.

Стукала В.С. та Середюка Н.М. було викликано на засідання бюро обкому партії, де й було прийнято рішення про виділення для кардіологічної служби області… не 60, а 240 ліжок, тобто кардіологія отримала увесь “мадярський” корпус…

Foto 9 Kolektyv OKKD ta kafedry

Колектив Обласного клінічного кардіологічного диспансера м.Івано-Франківська та кафедр внутрішньої медицини №2, внутрішньої медицини №4 та медсестринства і фармакології з курсом клінічної фармакології Івано-Франківського національного медичного університету. 

 

ІННОВАЦІЇ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОЇ АТЕСТАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА КАФЕДРІ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ №2 ТА МЕДСЕСТРИНСТВА 

З ініціативи ректора Івано-Франківського державного медичного університету, академіка АМН України Є.М.НЕЙКА (1987-2010) за підтримки МОЗ України на базі кафедр терапевтичного профілю і, зокрема, внутрішньої медини №2 у 2002 році вперше в Україні впроваджено нову форму державної атестації випускників університету – комплексний практично-орієнтований державний іспит з внутрішніх, професійних та інфекційних захворювань. Інноваційність підходу полягає у тому, що студент здає іспит “біля ліжка хворого”.

Іспит з внутрішніх, професійних та інфекційних захворювань орієнтований на практичну діяльність і проводиться у два етапи за наступною схемою: 

1.  Перша частина іспиту - робота з хворим. 

(типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються)

1.Збирання скарг, анамнезу захворювання, анамнезу за системами та анамнезу життя - усна відповідь.

2.Огляд пацієнта, збирання інформації про загальний стан пацієнта та його оцінка - усна відповідь.

3.Фізикальне обстеження органів серцево-судинної системи – усна відповідь.

4.Фізикальне обстеження органів дихання - усна відповідь.

5.Фізикальне обстеження органів черевної порожнини (системи травлення та сечостатевої системи) – усна  відповідь.

6.Фізикальне обстеження органів кістково-м’язової системи – усна відповідь.

7.Обґрунтування та постановка найбільш вірогідного попереднього клінічного або синдромного діагнозу – усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

8.Складання плану обстеження –  усна та письмова відповідь (в карті первинного огляду).

9.Оцінювання результатів лабораторних та інтерпретування результатів інструментальних методів дослідження (усна відповідь): аналіз крові (загальний);  аналіз сечі (загальний);біохімічний аналіз крові (цукор, загальний білок, загальний білірубін, загальний холестерин, креатинін, трансамінази, серцеві тропоніни); електрокардіограма; рентгенограма органів грудної клітки; ехокардіографія; ультразвукове дослідження печінки, жовчного міхура, підшлункової залози, нирок, селезінки.  

10.Внутрішньосиндромна диференційна діагностика (оцінюється балами «1» та «0») – усна відповідь

11.Клінічний діагноз (оцінюється балами «1» та «0») – письмова відповідь.

12.Визначення принципів лікування та тактики ведення хворого, у т.ч. необхідного режиму праці та відпочинку, дієти – усна відповідь.

13. Визначення прогнозу та заходів профілактики у даного хворого – усна відповідь.

14.Типова задача (уміння), що перевіряється за вибором ВНЗ – визначення та інтерпретація біомас-індексу - письмово в карті первинного огляду.  

Виконання типових задач діяльності і умінь, оцінюється балами ”1”, ”0,5”, ”0” (крім № 10 і 11) 

2.  Друга частина іспиту. 

(типові задачі діяльності і уміння, що перевіряються)

1. Вирішення ситуаційних задач з внутрішньої медицини та діагностики невідкладних станів. 

2. Вирішення ситуаційних задач з лікувальної тактики та надання невідкладної медичної допомоги .    

3. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, візуальна діагностика: 

- Аналіз та оцінка рентгенограм та протоколів променевого дослідження. 

- Аналіз та оцінка електрокардіограм. 

- Проведення, аналіз та оцінка результатів пікфлоуметрії і комп’ютерної спірографії. 

4. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, візуальна діагностика: 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження крові. 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження сечі. 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження холесекреції та жовчовиділення, випорожнень, ендоскопічного дослідження шлунково-кишкового тракту, рН-метрії. 

5. Оцінювання результатів лабораторних та інструментальних досліджень, візуальна діагностика: 

- Аналіз та оцінка результатів лабораторного дослідження харкотиння та ендоскопічного дослідження бронхів. 

-Аналіз та оцінка результатів дослідження біоптатів тканин,  плевральної, асцитичної і синовіальної рідин, кісткового пунктату та проби Манту.       

6. Виконання першої медичної маніпуляції - вимірювання артеріального тиску та клінічна оцінка 10-річного ризику фатальних серцево-судинних захворювань за таблицями SCORE.  

7. Виконання  другої медичної маніпуляції -  серцево-легенева реанімація за рекомендаціями Європейської ради реанімації та Американської асоціації серця. 

8. Виконання третьої медичної маніпуляції - реєстрація електрокардіограми та діагностика гострого коронарного синдрому за даними ЕКГ та коронарографії.       

9. Виконання четвертої медичної маніпуляції: аналіз клінічної ситуації та виконання зондових маніпуляцій на шлунку. 

10. Виконання п’ятої медичної маніпуляції: аналіз клінічної ситуації та виконання зондових маніпуляцій на кишечнику. 

Виконання ситуаційних задач, основних умінь і навичок, оцінюється балами ”1” та ”0” 

Foto 10 Medychna manipulyaciya Vymiryuvannya arterial nogo tysku

 Медична маніпуляція «Вимірювання артеріального тиску».

Foto 11 Ocinyuvannya sercevo sudynnogo ryzyku SCORE

Оцінювання серцево-судинного ризику за шкалою SCORE.

Foto 12 Medychna manipulyaciya «Prekardial nyj udar»

 Медична маніпуляція «Прекардіальний удар». 

Foto 13 Medychna manipulyaciya «Promyvannya shlunku»

Медична маніпуляція «Промивання шлунку». 

Foto 14 Medychna manipulyaciya «Duodenal ne zonduvannya»

Медична маніпуляція «Дуоденальне зондування».

Foto 15 Medychna manipulyaciya «Promyvannya kyshechnyka»

 Медична маніпуляція «Промивання кишечника».

Foto 16 Usna spivbesida

Усна співбесіда 

Foto 17 Obgovorennya rezul tativ derzhavnogo ispytu

Обговорення результатів державного іспиту

 

НАУКОВА РОБОТА

Найбільш вагомими науковими здобутками кафедри є наступні:

 1. Дослідження лікувальних властивостей мінеральних вод Прикарпаття – Моршинської №6 у розведенні 3,5 г/л (розробка показань для застосування при пептичній виразці шлунка і дванадцятипалої кишки).
 2. Спосіб трансорганного електрофорезу мінеральних вод із складним хімічним складом.
 3. Медико-метеорологічні типи погоди на Прикарпатті та комплексна оцінка біотропного впливу метеорологічних умов на перебіг артеріальної гіпертензії.
 4. Вивчення клініко-патогенетичних особливостей перебігу та розробка нових підходів до лікування гострих коронарних синдромів, артеріальної гіпертензії, серцевої недостатності та хронічного легеневого серця.

 

Впроваджено у практичну охорону здоров'я наступні наукові інноваційні розробки:

 1. «Спосіб лікування хворих на компенсоване хронічне легеневе серце з використанням БРА-ІІ кандесартану», кафедри: внутрішньої медицини №2 (проф.Середюк Н.М., доц. Середюк В.Н.), внутрішньої медицини №3 та медсестринства (проф. Вакалюк І.П.).

Зміст наукової розробки: спосіб лікування хворих на компенсоване хронічне легеневе серце з використанням блокатора рецепторів ангіотензину-ІІ (БРА-ІІ) кандесартану  відрізняється тим, що на тлі базової терапії хронічного обструктивного захворювання легень згідно клінічного протоколу МОЗ України (наказ МОЗ України № 128 від 19 березня 2007 р.) використовується препарат Кандесар в таблетках методом титрування від 4 до 32 мг/добу, оптимізовуючи підбір дози індивідульно для кожного пацієнта під контролем гемодинамічних показників, застосований упродовж 6 місяців. Препарат Кандесар потенціює дію базової  терапії компенсованого хронічного легеневого серця (ХЛС), оскільки володіє патогенетично обумовленими ефектами, які в комплексі дають можливість інгібувати надмірну активність ренін-ангіотензин-альдостеронової системи (РААС), гальмувати посилену експресію натрій-уретичного пептиду, туморнекротичного фактора альфа, ендотеліну-1, васкулоендотеліального фактора росту та індуктора патологічного апоптозу. Застосування БРА-ІІ кандесартану на тлі базової терапії призводить до покращення структурно-функціонального стану правих відділів серця, зменшення діастолічної та систолічної дисфункції правого шлуночка і зниження систолічного тиску в легеневій артерії.

 1. «Спосіб лікування залізодефіцитних станів різного походження за допомогою препарату хеферол» кафедри внутрішньої медицини №2

(доц. Глушко Н.Л., доц. Сарапук О.Р. )

Зміст наукової розробки: В комплекс лікування хворих на залізодефіцитні стани різного походження доцільно включати препарат хеферол, який сприяє суттєвому підвищенню начичення еритроцитів залізом. 

 1. «Спосіб сервісної підтримки тривалої антигіпертензивної терапії хворих на артеріальну гіпертензію» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Галюк Н.М.).

Зміст наукової розробки: спосіб потенціювання тривалої антигіпертензивної терапії хворих на артеріальну гіпертензію, що включає застосування метаболітотропних засобів тіотриазоліну в поєднанні з глутаргіном, який відрізняється тим, що в доповнення до базової антигіпертензивної терапії препаратами першої лінії використовують метаболітотропні засоби: тіотриазолін по 2 мл 2,5 % розчину внутрішньом'язово два рази на день протягом 10 днів з наступним переходом на таблетовану форму по 100 мг 3 рази на день протягом 2 місяців щороку і глутаргін по 5 мл 4 % розчину у 200 мл 0,9 % розчину натрію хлориду внутрішньовенно краплинно протягом 10 днів, а в подальшому всередину по 2 таблетки (500 мг) 3 рази на день протягом 2 місяців щороку.

 1. «Спосіб визначення концентрації у крові мозкового натрійуретичного пептиду BNP (NT-proBNP) у хворих з серцевою недостатністю (СН) на тлі повторного інфаркту міокарда, як важливого предиктора розвитку і прогресування внаслідок постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Деніна Р.В.).

Зміст наукової розробки: Концентрація у крові мозкового натрійуретичного пептиду BNP (NT-PRO) є важливим діагностичним та прогностичним чинником розвитку і прогресування постінфарктного ремоделювання лівого шлуночка у хворих з серцевою недостатністю.

 1. «Розробка новітніх диференційованих підходів до лікування хворих із СН на тлі повторного інфаркту міокарда в залежності від типу діастолічної дисфункції лівого шлуночка із використанням корвітину і мононітросиду» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Деніна Р.В.).

Зміст наукової розробки: Доведено, що тривале, упродовж, 6 місяців, застосування корвітину і мононітросиду в складі базової терапії суттєво покращує функцію лівого шлуночка у хворих із СН на тлі повторного інфаркту міокарда.

 1. «Спосіб визначення концентрації у крові нейропептидів (ß-ендорфінів) у хворих на стабільну стенокардію напруги ІІ-ІІІ ФК з наявною безбольовою ішемією міокарда (ББІМ) на тлі артеріальної гіпертензії як маркерів БІМ» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Передрук Т.В.).

Зміст наукової розробки: Підвищений вміст у крові нейропептидів (ß-ендорфінів) може слугувати діагностичним критерієм безбольової ішемії міокарда у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічною ІХС.

 1. «Спосіб поєднання хіміотерапевтичного та екстракорпорального методів лікування множинної мієломи (ММ)» (доц.Н.Л.Глушко, асист. Бардяк .ЄМ, асист. Гриджук Т.І., лікар О.МЛегун). Зміст наукової розробки: комплексне лікування множинної мієломи засобами хіміотерапії та екстракорпоральних методів призводить до більшого відсотку ремісії ММ та покращення прогнозу таких пацієнтів.
 2. «Спосіб лікування хворих з дисплазією сполучної тканини» кафедри внутрішньої медицини №2 (проф. Середюк Н.М., асист. Налужна Т.В.).

Зміст наукової розробки: Доведено, що застосування в комплексному лікуванні препаратів магнію у хворих з синдромом пролабування мітрального клапана сприяє покращенню структури клапану та зменшенню ступеня пролабування.

 1. «Спосіб лікування і профілактика респіраторного синдрому у хворих  на артеріальну гіпертензію 2 стадії при тривалому використанні інгібіторів  АПФ» (проф. Середюк Н.М. асист. Совтус В.І.)

Зміст наукової розробки: Доведено, що застосування в лікуванні і профілактиці респіраторного синдрому у хворих  на артеріальну гіпертензію ІІ стадії при тривалому використанні інгібіторів  АПФ, антагоніста брадикініну L-лізину есцинату поліпшує ефективність використання іАПФ.

 1. «Спосіб оптимізації лікування хронічного пієлонефриту у поєднанні із гемобластозами» (проф.Середюк Н.М., асистент Бардяк Є.М.)

Зміст наукової розробки: З метою оптимізації ефективності лікування хронічного пієлонефриту у поєднанні із гемобластозами та корекції вторинного імунодефіциту рекомендується імуномодулятор імунофан.

 1. «Спосіб диференційованого лікування артеріальної гіпертензії,  асоційованої із електромагнітним фактором» (проф. Середюк Н.М., аспірант Сопільняк Т.С.).

Зміст наукової розробки: з метою оптимізації тактики антигіпертензивної терапії у хворих на АГ, асоційовану із електромагнітним фактором слід дотримуватись такого алгоритму:

- АГ із встановленою гіперактивністю симпатоадреналової системи:        

бісопролол в індивідуально підібраній дозі в поєднанні із фітоседативним засобом  кардіофітом;

-  АГ із зниженням еластичних властивостей судин та чутливості              ендотелію  на напруження зсуву:

бісопролол в індивідуально підібраній дозі або бісопролол в комбінації із кардіофітом або еналаприл в індивідуально підібраній дозі  + кардіофіт;

- АГ із високим рівнем пульсового АТ: комбінована терапія бісопрололом в індивідуально підібраній дозі в комбінації із кардіофітом   або монотерапія бісопрололом.

 1. «Спосіб корекції дисфункції ендотелію у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК і артеріальну гіпертензію з нітраторезистентністю» (проф.Середюк Н.М., аспірант Зозуляк Н.В.)

Зміст наукової розробки: для посилення ефективності нітратотерапії та зменшення ймовірності розвитку нітраторезистентності у хворих на стабільну стенокардію ІІІ ФК із артеріальною гіпертензією стандартну базову терапію необхідно потенціювати донаторами оксиду азоту– L-аргініну (тівортін).

 1. «Спосіб оптимізації лікування хронічного пієлонефриту у хворих на артеріальну гіпертензію» (проф.Середюк Н.М., аспірант Лучко О.Р.)

Зміст наукової розробки: для підвищення ефективності лікування хронічного пієлонефриту у хворих на артеріальну гіпертензію до комплексного лікування слід додавати метаболітотропний засіб з антиоксидантними властивостями мельдонію дигідрат.

 1. «Спосіб корекції клінічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензією в поєднанні з ішемічною хворобою серця, подагрою і ожирінням» (проф.Середюк Н.М., аспірант Вацеба М.О.)

Зміст наукової розробки: з метою корекції гемодинамічних розладів, структурних змін серця та метаболічних порушень у хворих на артеріальну гіпертензією в поєднанні з ішемічною хворобою серця, подагрою і ожирінням пропонується в комплексу терапію включати блокатори рецептрів ангіотензину-ІІ, дигідрипіридинові антагоністи кальцію ІІІ покоління та статини.

 Основні наукові напрямки кафедри:

Дослідження терапевтичної ефективності лікувальних природних чинників Прикарпаття (Я.В.Борін, П.М.Вакалюк, А.П.Паращак, Н.М.Середюк) – 1946-1970 роки.

Виконання Загальнонаціональної інтегрованої програми профілактики неінфекційних захворювань (The Countrywide Integrated Noncommunicable Diseases Intervention - CINDI-ВООЗ) – 1995-2010 роки.

Реалізація Національної програми “Профілактика і лікування артеріальної гіпертензії” на Прикарпатті.

Виконання “Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозкових захворювань на 2006-2010 pp.”.

Розробка нових медичних технологій та стандартів діагностики і лікування хворих із захворюванням серцево-судинної системи з позицій рандомізованих досліджень в рамках багатоцентрових рандомізованих досліджень - з 1989 року по теперішній час.

Науковим напрямком кафедри є розробка нових патогенетично обґрунтованих напрямків реабілітації та відновно-адаптивного лікування у хворих із серцево-судинними захворюваннями. Пошукачами кафедри виконується 5 кандидатських дисертацій, ведуться пошукові роботи з планування з планування двох докторських і трьох кандидатських робіт. Співробітники кафедри приймають активно участь у виконанні досліджень з клінічної апробації лікарських засобів, виконанні міжнародних рандомізованих досліджень доказової медицини. Ведеться робота з створення двох наукових лабораторій. 

Кафедра приймає участь у 12 багатоцентрових рандомізованих плацебо-контрольованих наукових дослідженях  терапевтичної ефективності  нових фармзасобів (адвокард, алдеслейкін, атерокард, аторвастатин, азомекс, івабрадин, карведілол, кандесар, кардіотон, кварцетин, клопілет, корвітин, мононітросид, невіболол, олмесартан, ритмокор, рівароксабан, розувастатин, симвастатин, талідомід, тедісаміл, тівортин, фундапринукс тощо),

Співробітники кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства активно приймають участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, конгресах і форумах.

Foto 18 Uchast v mizhnarodnyh kongresah

 Участь в міжнародних конгресах. На фотографії зліва-направо – професор Середюк Н.М., професор Вакалюк І.П., доцент Нестренко В.Л.

 

На базі ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет у лекційній аудиторії №8 (обласний дермато-венерологічний диспансер) 08.11.2014 року відбувся майстер-клас з аритмології на тему «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією», у роботі якого приймали участь науковий керівник відділення аритмій Національного Наукового Центру «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеско» АМН України професор О.С.Сичов, ректор ІФНМУ професор М.М.Рожко, проректор з наукової роботи ІФНМУ, завідувач кафедри внутрішньої медицини №»2 та медсестринства професор І.П.Вакалюк, професор кафедри внутрішньої медицини №»2 та медсестринства Н.М.Середюк, головний позаштатний спеціаліст ДОЗ ОДА зі спеціальності «кардіологія», головний лікар ОККД, доцент В.М.Якимчук та  співробітники кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства.

Foto 19 Profesory Sychov O S Rozhko M M Vakalyuk I P

Професори Сичов О.С., Рожко М.М., Вакалюк І.П. приймають участь у роботі майстер-класу з аритмології на тему «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією». 

Foto 20 Profesory Vakalyuk I P Seredyuk N M Sychov O S ta docent YAkymchuk V M

Професори Вакалюк І.П., Середюк Н.М., Сичов О.С. та доцент Якимчук В.М. приймають участь у роботі майстер-класу з аритмології на тему «Тактика ведення хворого з миготливою аритмією».

 

НАУКОВА ШКОЛА

   Всього на кафедрі виконано: 80 дисертацій в т.ч.: 15 докторських (Борін О.В., Ольгіна Ф.П., Вакалюк П.М., Денисюк В.Г., Кравець М.П., Паращак А.П., Макось Р.П., Середюк Н.М., Бигар П.В., Вакалюк І.П., Купновицька І.Г., Мазепа М.А., Ємельяненко І.В., Бережницький М.М., Левченко В.А., Середюк В.Н.), 67 кандидатська (Абкарович Г.Ф., Афонькіна В.І., Барила Г.Г., Бигар П.В., Боцюрко Ю.В., Ванджура І.Ю., Ванджура Я.Л., Варивода І.М., Владичин І.В., Варивода О.І., Васильєва О.І., Волосянко Б.М., Глушко Н.Л., Гайналь Н.П.. Ганіткевич Є.С., Гостюк П.І., Герасименко Н.І., Звонар П.П., Заячук В.М., Дзвонковська В.В., Дзвонковський Т.М., Децик О.З., Дешко В.О., Душкіна В.Л., Дзвіняцька О.Ф., Ілик В.М., Козак В.П., Косякова М.П., Кравець М.П., Кекало Л.О., Кулаєць Н.М., Левченко В.О., Левенко Є.І., Лібрик О.М., Ляшкевич А.С., Мазепа М.А., Міщук В.Г., Міщук А.В., Манько В.І., Масик М.Г., Нікулін К.Г., Рапопорт Г.Л., Роспопа В.А., Сарапук О.Р., Синоверська О.Б., Сельська О.В., Стукал І.В., Стороженко М.О., Соловцова І.Г., Перцович Л.В., Ткач-Мотуляк О.В., Тумак М.С., Українська Т.М., Юркевич С.Т., Фабрика А.В., Нестерак Р.В., Шведенко Л.Ю., Хвалковська І.М., Шевчук І.М., Налужна Т.В., Мізюк В.М., Галюк Н.М., Сопільняк Т.С., Передрук Т.В., Деніна Р.В., Зозуляк Н.В., Лучко О.Р., Тимочко Н.В., Курилів Г.М.). 

 

Докторські дисертації: 

1. Борін Я.В. – “Хронічні гастрити і порушення при них функцій шлунка та підшлункової залози”. 

2. Кравець М.П. – “Волосоголовець і лікування тріхоцефальозу”. 

3. Ольгіна ФЛ. – “Обмін деяких мікроелементів при хворобі Боткіна, хронічному гепатиті та цирозі печінки”. 

4. Паращак А.П.  – “Обмін мікроелементів при виразковій хворобі”. 

5. Бережницький М.М. – “Клініко-анатомічні матеріали до проблеми хронічного легеневого серця”. 

6. Макось Р.П. – “Морфологія слизової оболонки дванадцятипалої кишки, її функція і функція суміжних органів у хворих дуоденітом”. 

7.Середюк Н.М. – “Клініко-патогенетична характеристика хронічного гепатиту і його лікування з використанням моршинської мінеральної води”. 

8. Бигар П.В. – “Первинна ювенільна гіпертензія: особливості розвитку і медикаментозна терапія”. 

9. Вакалюк І.П. – “Терапевтичні аспекти постінфарктного серця: клініко-патогенетична характеристика та нові підходи до лікування”. 

10.Купновицька І.Г. – “Рефрактерні тахіаритмії: механізми виникнення, шляхи подолання”    

11. Ємельяненко І.В. – “Експериментально-клінічне обгрунтування використання акупунктури при виразковій хворобі”. 

12. Левченко В.А. – “Нейроциркуляторна дистонія у дівчат юнацького віку: особливості діагностики та клініко-патогенетичного обгрунтування застосування блокаторів кальцієвих каналів, аденозинергічних засобів і гіпоксичних тренувань”. 

13. Середюк В.Н. – “Хронічне легеневе серце в поєднанні з артеріальною гіпертензією: клініко-патогенетичні особливості та диференційовані підходи до медикаментозної терапії”. 

 

Кандидатські дисертації: 

1. Кравець М.П. – “Киснева терапія аскаридозу”.

2.. Вакалюк П.М. – “Функції шлунка у хворих ендемічною зобною хворобою”.

3. Кекало Л.О. – “Вплив моршинської мінеральної води джерела №1 у розведенні 2Б на функції шлунка”.

4. Нікулін К.Є. – “Вміст міді в крові, сечі і тканинах органів хворих на лейкоз і лімфогрануломатоз”.

5. Дешко В.О. – “Ендемічна зобна хвороба у дітей шкільного віку в Станіславській області”.

6. Юркевич С.Т. – “Гемодинамічні зрушення серцево-судинних хворих під впливом кисневої терапії”.

7. Ляшкевич А.С. – “Функції шлунка при захворюваннях печінки та жовчевивідних шляхів”.

8. Владичин І.В. – “Дія моршинської мінеральної води джерела №1 на жовчевиділення при комплексному лікуванні хронічного холециститу”.

9.  Грушко М.Я. – “Лікування виразкової хвороби сном і його вплив на функції та електричний потенціал шлунка”.

10.Макось Р.П. – “Електродуоденографія та дуоденографія при деяких захворюваннях дванадцятипалої кишки та жовчевивідних шляхів”.

11. Афонькіна В.І. – “Вплив моршинської мінеральної води Б~2 на зовнішню секрецію підшлункової залози при хронічних холецисто-гепатитах та холециститах”.

12. Рапопорт Г.Л. – “До морфологічної та клініко-функціональної характеристики ендемічного зобу на Прикарпатті”.

13. Українська Т.М. – “Білки сироватки крові при ревматизмі”.

14. Ганіткевич Є.С. – “Електрофотометричне дослідження жовчі у хворих захворюваннями печінки та жовчевивідних шляхів”.

15.Гостюк П.І. – “Лікування хронічних гастритів на курорті Моршин”. 

16. Манько B.I. – “Вплив ентеральної оксигенотерапії на функції печінки і активність деяких ферментів крові при хронічних гепатитах і холецистоангіохолітах”. 

17. Середюк Н.М. – “Вплив моршинської мінеральної води на функції шлунка у хворих при виразковій хворобі”. 

18. Варивода І.М. – “Лікування на курорті Моршин хворих з постхолецистектомічним синдромом”. 

19. Варивода О.М. – “Лікування хворих хронічним холециститом на курорті Моршин ззастосуванням мінеральної води джерела №6”. 

20. Стороженко М.О. – “Лікування хворих на хронічний бактеріальний холецистит моршинськими мінеральними водами”. 

21. Вакалюк І.П. ­– “Диференційована терапія периферичними вазодилятаторами, антагоністами кальцію і бета-адреноблокаторами прогресуючої стенокардії напруги”. 

22. 3аячук В.М. – “Мікроелементи і виразкова хвороба, корекція оркоміном і оксифероскорбоном”. 

23. Перцович Л.В. – “Лікування хворих на хронічний бронхіт інтерфероном”. 

24. Козак В.П. – “Імунокоригуюча терапія інфекційно-запальних ускладнень у хворих на хронічний лімфолейкоз”. 

25. Левенко Г.І. “Терапевтична ефективність довенної інфузії ацетилсаліцилової кислоти і комбінованої лазеротерапії в корекції гіперагрегаційного стану при прогресуючій стенокардії”. 

26. Ткач О.В. – “Фармакодинаміка каптоприлу при ішемії міокарда (експериментально-клінічне дослідження)”. 

27. Хвалковська ІМ. – “Клініко-функціональні аспекти застосування нітратів та антагоністів кальцію в поєднанні з транскардіальною гальванізацією в лікуванні хворих на стенокардію та артеріальну гіпертензію”. 

28. Гайова І.М. – “Клініко-функціональні аспекти застосування нітратів та антагоністів кальцію в поєднанні з транскардіальною гальванізацією в лікуванні хворих на стенокардію напруги та артеріальну гіпертензію”. 

29. Синоверська О.Б. – “Формування постінфарктного серця у хворих із бронхо-обструктивною хворобою легень: клініко-патогенетична характеристика та особливості лікування”. 

30. Шевчук І.М. – “Клініко-патогенетичне обгрунтування ефективності антиоксидантів та дезагрегантів при хронічному гепатиті” (як науковий консультант професор кафедри госпітальної терапії №1 Вакалюк І.П.). Керівник – академік АМН України Нейко Є.М. 

31. Середюк В.Н. – “Артеріальна гіпертензія, ускладнена хронічною серцевою недостатністю, у хворих з метаболічними порушеннями: клініко-патогенетичні особливості та медикаментозне лікування”. 

32. Лібрик О.М. – “Артеріальна гіпертензія у метеозалежних хворих: перебіг, діагностика та лікування”. 

33. Гайналь Н.П. – “Дисфункція лівого шлуночка при дестабілізації ішемічної хвороби серця: клініко-патогенетична характеристика та оптимізація лікування”. 

34. Литвинець Л.Я. – “Клініко-патогенетична характеристика нейроциркуляторної дистонії та оптимізація лікування хворих старшого підліткового віку”. 

35. Звонар П.П. – “Особливості перебігу, прогнозування та диференційованого лікування хворих на ішемічну хворобу серця та інфаркт міокарда при поєднанні з симптоматичними артеріальними гіпертензіями”. 

36. Сарапук О.Р. – “Клініко-патогенетичні особливості хронічного гастриту із секреторною недостатністю та їх корекція за допомогою уролесану і тіотриазоліну”. 

37. Слугоцька І.В. – “Клініко-патогенетичні передумови розвитку та лікування безсимптомної дисфункції лівого шлуночка серця у хворих на залізодефіцитну анемію”. 

38. Курташ Я.Л. – “Оптимізація антигіпертензивної терапії у хворих на артеріальну гіпертензію із застосуванням краталу”. 

39. Нестерак Р.В. – “Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування осіб з надлишковою масою тіла хворих на артеріальну гіпертензію та ішемічну хворобу серця”. 

40. Чоповський І.М. – “Клініко-патогенетичні закономірності виникнення, перебігу та лікування вегето-судинних розладів у юнаків - курсантів закладів освіти МВС України”. 

41. Юсипчук У.В. - “Клініко-патогенетичні закономірності застосування інгібіторів ангіотензинперетворюючого ферменту і донаторів оксиду азоту в лікуванні хворих на артеріальну гіпертензію зі змінами мозкового і периферійного кровоплину”. 

42. Налужна Т.В. – “Особливості перебігу та лікування стабільної стенокардії навантаження ІІ-ІІІ ФК за наявності синдрому пролабування мітрального клапану”. 

43. Мізюк В.М. – “Клініко-патогенетичне обгрунтування застосування антитромбоцитарних засобів та інгібіторів if-каналів у комплексному лікуванні хворих на гострі коронарні синдроми без підйому сегмента ST із супутньою серцевою недостатністю”. 

44. Абу Одех Фарадж – “Оптимізація лікування хворих на стабільну та нестабільну стенокардію із супутньою гіпертензивною хворобою ІІ  ступеня та діастолічною дисфункцією  лівого шлуночка шляхом корекції частоти серцевих скорочень”. 

45. Галюк Н.М. –  “Клініко-патогенетична характеристика артеріальної гіпертензії 2 ступеня за умови тривалої антигіпертензивної терапії”. 

46. Сопільняк Т.С. – “Особливості перебігу артеріальної гіпертензії  у хворих, що тривало перебувають під дією електромагнітних полів високої напруженості”.  

47. Зозуляк Н.В. – “Клініко патогенетичні особливості перебугу стабільної стенокардії ІІІ ФК у поєднанні з артеріальною гіпертензією у хворих з нітрорезистентністю”. 

48. Передрук Т.В. – “Клініко-патогенетичні особливості перебігу та лікування S(-) амлодипіном і еналаприлом безбольової ішемії міокарда на тлі артеріальної гіпертензії”. 

49. Деніна Р.В. – “ Клінічне значення визначення рівня NT- proBNP у хворих з повторними інфарктами міокарда і серцевою недостатністю” 

50. Лучко О.Р. – “Субклінічні ознаки ураження судин у хворих на артеріальну гіпертензію з хронічним пієлонефритом: способи корекції коморбідної патології”. 

51. Тимочко Н.В. – “Клініко-патогенетичні закономірності відновного лікування хворих після інфаркту міокарда з врахуванням сумарного серцево-судинного ризику”.      

52. Бардяк Є.М. – “ Ефективність застосування синтетичногоімуномодулятора та нефропротектора природного походження у хворих на гемобластози у поєднанні з хронічною хворобою нирок ”. 

53. Курилів Г. М. – “Модифікація факторів, що впливають на ендотеліальну дисфункцію  у хворих на хронічну серцеву недостатність”.   

 

ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

На кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства загалом видано понад 4587 наукових праць, у тому числі 15 монографій, 8 підручників і навчальних посібників.

Foto 21 Vydavnycha diyal nist kafedry

 Видавнича діяльність кафедри.

Найбільш визначальні підручників, посібники та монографії кафедри: 

· Підручник Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Госпітальна терапія” / Під заг. ред. Є.М.Нейка..- Київ: Здоров’я, 2003. – 1176 с. 

· Навчальний посібник  Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Діагностика і лікування невідкладних станів і загострень терапевтичних захворювань” / Під заг. ред. Є.М.Нейка.- Вінниця: Нова книга, 2003.- 496 с. 

· Монографія Середюк Н.М. “Нариси практичної кардіології. Книга 1”.- Івано-Франківськ.- 2004.- 352 с. 

· Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. Підручник  “Мінеральні води України”.- Київ:- Здоров’я.-  2006.- 640 с. 

· Підручник Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Внутрішня медицина: терапія” - Київ: Медицина.- 2006.- 423 с. 

· Фізична реабілітація при патології опорно-рухового апарату [Текст] : монографія / [В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, Д. В. Сарабай та ін.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. - Івано-Франківськ : Плай, 2008. - 410 с. 

· Підручник Нейко Є.М., Середюк Н.М., Вакалюк І.П. та співавт. “Внутрішня медицина” / Під заг. ред. Є.М.Нейка. – Київ: Медицина, 2009. – 1104 с. 

· Фізична реабілітація в дитячому віці [Текст] : навч. посіб. / [В. А. Левченко, І. П. Вакалюк, В. М. Бондаренко та ін.] ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Івано-Франк. нац. мед. ун-т. - Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т, 2009. - 544 с. 

· Підручник Середюк Н.М., Нейко Є.М., Вакалюк І.П. та ін. Внутрішня медицина /  Під ред Є.М.Нейка. – Київ: Медицина, 2013. – 1104 с. 

· Підручник Внутрішня медицина: Терапія: Підручник для мед. ВНЗ I-III рів. акред. – 4-те вид., випр. Допущено МОЗ / Середюк Н.М., Вакалюк І.П. – К., 2013. – 688 с.

 

ЛІКУВАЛЬНА РОБОТА 

Кафедра внутрішньої медицини № 2 та медсестринства виконує повний об’єм лікувально-консультативної роботи у відповідності з чинним "Положенням про клінічну базу ВНЗ України" на клінічних базах кафедри: 

- відділеннях анестезіології з палатами інтенсивної терапії, інфарктному відділенні №1 та у відділі хронічної ішемічної хвороби серця обласного кардіодиспансеру; 

-         гематологічному відділенні ОКЛ; 

-         ревматологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні; 

Відповідальним за лікувально-діагностичну роботу на всіх клінічних базах є завідувач кафедри, професор Середюк Н.М. 

У базових відділеннях проводять огляди важких хворих, тих, що поступають або виписуються із стаціонару завідувач кафедри, професор Вакалюк І.П., професор кафедри Середюк Н.М. 

та доценти: 

• у віділенні ХІХС ОККД – доценти Барила Г.Г., Ванджура І.Ю., Юсипчук У.В., Галюк Н.М., Мергель Т.В.; 

• у інфарктному відділенні №1 – доценти Нестерак Р.В., Ванджура Я.Л.; 

• у відділенні АзПіТ – доцент Ванджура І.Ю.; 

• у інфарктному відділенні №2 – доценти Звонар П.П., Гайналь Н.П. 

• в гематологічному відділенні ОКЛ – зав. відділенням, доцент Глушко Н.Л., доцент Сарапук О.Р.; 

• в ревматологічному відділенні Центральної міської клінічної лікарні –  доцент Середюк В.Н., доцент Якубовська І.О.  

Лікувально-діагностична робота кафедри ведеться згідно з Положенням про клінічну лікарню, та відповідними договорами з адміністраціями ОККД, ОКЛ, Центральної міської клінічної лікарні. 

Клінічні обходи відповідно до графіків проводиться завідувачем кафедри, професором Середюком Н. М. 

В поліклініці ОККД основний консультативний прийом хворих здійснює професор Середюк Н.М. Допоміжний прийом хворих в поліклініці ОККД проводять доценти Барила Г.Г., Ванджура.І.Ю. та Нестерак Р.В. 

Доценти кафедри консультують хірургічне відділення Центральної міської клінічної лікарні. 

Доцент Ванджура І.Ю. консультує хворих Обласної інфекційної лікарні, а доцент Середюк В.Н. – відділення анестезіології та інтенсивної терапії, Центр нефрології та діалізу Центральної міської клінічної лікарні. 

У поліклініці Центральної міської клінічної лікарні консультативний прийом проводять доцент Середюк В.Н. та доцент Якубовська І.О. 

На кафедрі ведеться великий об’єм лікувальної роботи, функціонує клініко-інструментальна лабораторія в якій проводяться сучасні діагностичні обстеження, а саме добовий моніторинг артеріального тиску, комп’ютерна велоергометрія, вивчення варіабельності ритму серця, комп’ютерна реєстрації електрокардіографії, оцінка гіперхолестеринемії,  впроваджуються сучасні методи діагностики та лікування.

 

НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

На кафедрі для студентів 5 і 6 курсу медичного факультету за спеціальностями «Лікувальна справа» та «Педіатрія» викладається предмет  “Внутрішня медицнина”: 

Модуль 2 (5-й курс). Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія, загальні питання внутрішньої медицини, військова терапія). 

Змістові модулі: 

1.Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб системи кровообігу. 

2.Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб кістково-м´язової системи та сполучної тканини. 

3.Основи діагностики, лікування та профілактики основних хвороб сечостатевої системи. 

4.Загальні питання внутрішньої медицини.  

5. Військова терапія. 

Для студентів 6 курсу викладаються змістові модулі: 

Модуль 1 (6-й курс).  Сучасна практика внутрішньої медицини. 

Змістові модулі: 

1. Ведення хворих із основними симптомами і синдромами в кардіологічній клініці 

7. Ведення хворих із основними симптомами та синдромами в гематологічній клініці 

Модуль 2 (6-й курс). Невідкладні стани у клініці внутрішньої медицини 

Змістові модулі: 

1. Невідкладні стани в кардіології 

Також на кафедрі для студентів 5 і 6 курсу медичного факультету викладаються курси за вибором «Актуальні питання кардіології», «Актуальні питання трансфузіології», «Інструментальні методи дослідження», «Доказова медицина». 

За спеціальністю «сестринська справа» для студентів медичного коледжу викладаються основи сестринської справи, медсестринстві в терапії та сімейній медицині, основи реабілітації, лікувальної фізкультури та масажу.

 

Foto 22 Lekciya profesor Vakalyuk I P

 Лекцію на засіданні науково-практичної школи кардіологів читає проректор з наукової роботи, завідувач кафедри внутрішніх хвороб №2 та медсестринства, д.мед.н., професор Вакалюк Ігор Петрович 

Foto 23 Lekciya prof Seredyuk N M

 Лекцію читає професор кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, д.мед.н., професор Середюк Нестор Миколайович  

Foto 24 Docent Baryla G G

 Доцент Барила Галина Григорівна проводить практичне заняття.

Foto 25 Docent Vandzhura I YU

Доцент Ванджура Ігор Юрійович проводить практичне заняття.

Foto 26 Docent Glushko N L

 Доцент Глушко Наталія Любомирівна проводить практичне заняття.Foto 27 Docent YAkubovs ka I O

Доцент Якубовська Ірина Олександрівна проводить практичне заняття. 

Foto 28 Docent Seredyuk V N

 Доцент Середюк Віталій Несторович проводить практичне заняття. 

Foto 29 Nesterak R V

Доцент Нестерак Роксолана Вікторівна проводить практичне заняття.

Foto 30 Sarapuk O R

Доцент Сарапук Оксана Романівна проводить практичне заняття. 

Foto 31 Konsul taciya do derzhavnogo ispytu

 Професор Середюк Н.М. та доцент Нестерак Р.В. проводять консультацію до державного випускного іспиту з внутрішньої медицини. Виконання медичної маніпуляції «Штучна вентиляція легень». 

Foto 32 Konsul taciya do derzhavnogo ispytu

 Студентка 6 курсу виконує медичну манітуляцію «Непрямий массаж серця» на консультації до державного випускного іспиту з внутрішньої медицини.

Foto 33 Konsul taciya do derzhavnogo ispytu

Професор Середюк Н.М.  демонструє медичну манітуляцію «Електрична дефібриляція серця» на консультації до державного випускного іспиту з внутрішньої медицини.

 

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВИЙ ГУРТОК

На кафедрі внутрішньої медицини №2 та медсестринства функціонує студентський науковий гурток, який курують завідуючий кафедрою, професор Середюк Н.М., доценти Нестерак Р.В., Якубовська І.О. На засіданнях  секцій розглядаються актуальні питання внутрішніх хворіб та медичної науки вцілому, зокрема: роль програмованої клітинної смерті (апоптозу) в розвитку захворювань внутрішніх органів, і гемобластозів, санаторно-курортне лікування та мінеральні води України, якість життя хворих з гемобластозами та гемофілією, анемічний синдром, вторинні імунодефіцити, аутоімунні захворювання, захворювання внутрішніх органів в постменопаузальному періоді та ін. На засіданнях секції “Кардіологія”, якою керує завідуючий кафедрою професор Середюк Н.М. розглядаються питання патогенезу, діагностики та лікування серцево-судинних захворювань, значення добового моніторування артеріального тиску і варіабельності серцевого ритму, холтерівського моніторування ЕКГ  та комп'ютерної велоергометрії для диференційної діагностики, корекції лікування і прогнозу серцево-судинних захворювань. 

Велика увага на засіданнях секцій гуртка приділялась  удосконаленню практичних навичок при роботі з хворими: студенти самостійно працювали в палатах біля ліжка хворого, на приймальному покої, у відділенні інтенсивної терапії, заповнювали практичну документацію. Всі гуртківці оволоділи технікою добового моніторування артеріального тиску, зняття ЕКГ, проведення дефібриляції тощо. 

Foto 34 Zasidannya students kogo naukovogo gurtka

Студенти проводять обстеження хворого на засіданні студентського наукового гуртка.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА ОЛІМПІАДА З ТЕРАПІЇ (ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ)

На базі кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 18-20 березня 2015 року було проведено ІІ-ого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Терапія (Внутрішні хвороби)». 

В Олімпіаді прийняли участь 39 студентів із 15 ВНЗ України: 

1.Буковинський державний медичний університет

2.Вінницький  національний медичний університет ім. М.І. Пирогова

3.Дніпропетровська державна медична академія

4.Запорізький державний медичний університет

5.Івано-Франківський національний медичний університет

6.Луганський державний медичний університет

7.Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

8.Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

9.Одеський національний медичний університет

10.Сумський державний університет медичний інститут

11.Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

12.Ужгородський національний університет

13.Українська медична стоматологічна академія

14.Харківський національний медичний університет

15.Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна медичний факультет 

Серед учасників олімпіади було 25 студентів VІ курсу, 12 студентів V курсу та 2 студента ІV курсу. 

Запрошення до складу журі були надіслані у всі вищі навчальні медичні заклади та класичні університети з медичними факультетами України. Згідно поданих заявок до складу журі Олімпіади були включені представники ВНЗ України: Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця, Харківського національного медичного університету, Сумського державного університету медичного інституту, Буковинського державного медичного університету, Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Дніпропетровської державної медичної академії, Одеського національного медичного університету, Ужгородського національного університету, Української медичної стоматологічної академії та головний спеціаліст з терапії ДОЗ ОДА Івано-Франківської області 

Для учасників олімпіади були організовані відвідування кабінету-музею Академіка Є.М.Нейка, знайомство з науково-практичним центром «Медицина» та кафедрою внутрішньої медицини №2 та медсестринства, культурно-освітні заходи. У рамках культурної програми для учасників олімпіади 18 березня 2015 року була проведена екскурсія по м. Івано-Франківську. Члени журі та учасники олімпіади 18 березня 2015 року переглянули театральну виставу «Шаріка» у Івано-Франківському академічному обласному українському музично-драматичному театрі імені Івана Франка. 

Олімпіада складалася з трьох турів: 

 • І тур – комп’ютерне вирішення тестових завдань із 100 програмних питань за форматом ліцензійного іспиту “Крок-2” Загальна лікарська підготовка: (2010-2014 рр.);
 • ІІ ТУР – робота в умовах, що наближені до професійної діяльності «біля ліжка хворого»;
 • ІІІ ТУР – вирішення клінічних задач підвищеної складності з результатами лабораторних та інструментальних методів дослідження, які потребують встановлення діагнозу, визначення синдромів захворювання, проведення широкої диференційної діагностики, призначення допоміжних методів дослідження та діагностики невідкладного стану і відповідного лікування з урахуванням ускладнень. 

Під час ІІІ туру, крім умов задачі на екрані проводилась візуалізація і комп’ютерна анімація даних окремих додаткових інструментальних методів обстеження (електрокардіограми, фото і/або відео протоколів ехокардіографії, коронароангіографії, мультиспіральної комп’ютерної томографії з мультипланарною реконструкцією, магнітно-резонансної томографії). Такий підхід забезпечив умови для всебічної оцінки рівня клінічного мислення, теоретичних знань з етіології, патогенезу, клінічної симптоматики захворювань, додаткових методів обстеження, клінічної фармакології, принципів лікування. 

За наявності однакової кількості балів після ІІІ туру між учасниками проводився додатковий тур “пріоритетів” з трактування електрокардіограм із метою визначення кращого студента за набраною сумою балів.  

Олімпіада продемонструвала високий рівень підготовки студентів з питань терапії (внутрішніх хвороб). Студенти вірно відповідали на питання, грамотно аргументували свої відповіді і показали глибокі знання з терапії (внутрішніх) хвороб. 

За сумарними результатами олімпіади членами журі визначено: 

 1. 1.Перше місце: 

- студент VІ курсу Івано-Франківського національного медичного університету Волинський Денис Андрійович; 

 1. 2. Друге місце: 

- студентка VІ курсу Української медичної стоматологічної академії (м.Полтава) Драбовська Інна Анатоліївна;

- студентка V курсу Тернопiльського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Геряк Вікторія Юріївна;

 1. 3.Третє місце: 

 - студентка V курсу Харківського національного медичного університету Донська Анастасія Петрівна; 

- студент VІ курсу Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Новак Ігор Миколайович; 

- студентка VІ курсу Сумського національного університету медичного інституту Красненко Фаїна Олександрівна; 

- студентка VІ курсу Івано-Франківського національного медичного університету Іванюк Рома Юріївна. 

 1. 4.Враховуючи загалом високий рівень виконання завдань окремих турів, журі відзначило студентів спеціальними дипломами в номінаціях: “За оперативне вирішення тестових завдань”, “За вміння спілкуватись з пацієнтом”, “За краще виконання мануальних навиків”, “За чітке формулювання діагнозу”, “За креативне клінічне мислення”. “За глибокі знання сучасних стандартів ведення пацієнтів”. 

Всі студенти одержали сертифікат учасника Олімпіади та пам’ятні сувеніри. 

 1. 5.Перше місце у командному заліку (із урахуванням перших трьох студентів від ВНЗ України) отримала команда Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, друге місце  – Сумського національного університету медичного інституту, третє місце – Івано-Франківського національного медичного університету. 

Всеукраїнська студентська олімпіада з терапії (внутрішніх хвороб) є важливим чинником формування клінічного мислення та засобом виховання висококваліфікованого лікаря в майбутньому 

Foto 35 Vseukrai ns ka olimpiada z terapii

 Всеукраїнська студентська олімпіада з терапії (внутрішніх хвороб). 

«20-22 квітня 2016 р. у м. Івано-Франківську і м.Яремче («Арніка») на базі кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства ІФНМУ пройшовIIетап Всеукраїнської студентської олімпіади з терапії (внутрішні хвороби)». Загалом участь в олімпіаді взяли 38 студентів з усієї України. Оцінювали їх члени журі – 11 авторитетних науковців з різних українських медичних вишів, зокрема і з ІФНМУ.

foto 48

Олімпіада проходила у три етапи (перші два в обласній клінічній лікарні, а третій – на навчально-виробничо-рекреаційній базі ІФНМУ «Арніка»), по завершенні яких визначили переможців. Два призові місця здобули студенти ІФНМУ: Олексій Скакун посів перше місце, а Микита Белінський – друге. До числа найкращих також увійшли Тарас Бідованець (Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського), Марія Чижик (Українська медична стоматологічна академія), Владислав Малишев (Донецький національний медичний університет), Дарія Новосад (Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця).

Студент п’ятого курсу медичного факультету ІФНМУ Олексій Скакун зізнається, що перемога для нього стала дещо несподіваною. Думав, що до третього етапу не вдасться дійти. Найбільше юнак побоювався другого етапу, який передбачав роботу в умовах, що наближені до професійної діяльності – біля ліжка терапевтичного хворого. Цей тур олімпіади відбувався на базі різних відділень обласної клінічної лікарні. Олексій Скакун вважає, що йому пощастило. «Під час практичного завдання не дуже хотів потрапити в ревматологічне відділення, бо вважаю цю галузь медицини доволі складною, – розповідає хлопець. – На щастя, мені випала гематологія, в якій я найкраще  орієнтуюся». Олексій Скакун каже, що у майбутньому бачить себе кардіологом. Мало того, нещодавно на сайті ІФНМУ ми вже повідомляли, що юнак пройшов національний конкурсний відбір і протягом тижня стажувався в Інституті Серця. Взагалі талановитий студент називає медицину своїм хобі. Хоча має ще й інше захоплення, яким займається з самого дитинства. Олексій Скакун з п’ятилітнього віку грає в шахи.

foto 47

Інший призер – студент п’ятого курсу медичного факультету ІФНМУ Микита Белінський, який посів друге місце в олімпіаді, теж каже, що свою кар’єру лікаря планує реалізувати в кардіології. Хлопець розповів, що під час олімпіади серед учасників зустрів чимало своїх давніх друзів з Донецького медичного університету, звідки юнак минулого року перевівся до ІФНМУ.

foto 45

Голова журі завідувач кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства, проректор з наукової роботи ІФНМУ Ігор Вакалюк оцінює рівень підготовки всіх учасників олімпіади доволі високим. «Студенти показали вміння вирішувати тестові завдання, більшість із яких успішно складені на 90% і вище, – розповідає Ігор Вакалюк. – Під час практичного завдання учасники чудово продемонстрували вміння обстежувати і опитувати пацієнта».

З іншого боку, голова журі зауважує, що більшості студентам найважче було виставити правильний діагноз. А на третьому етапі, під час вирішення ситуаційних задач, основна складність полягала в незнанні студентами найновіших протоколів ведення хворих, адже підручники, як правило, трохи відстають від нововведень, що впроваджують у практичну медицину.

foto 46

А декан медичного факультету Роман Яцишин наголошує, що така олімпіада є надзвичайно важливим етапом у житті студентів-учасників, адже це колосальна перевірка власних знань і здібностей.  

 

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДИЦИНА»

В 2012 році за ініціативи ректора університету, професора Рожка М.М. та першого проректора, професора Ерстенюк  Г.М. на базі кафедри був створений навчально-практичний центр «Медицина». 

У навчально-практичному центрі «Медицина» проводиться навчання студентів техніці виконання наступних медичних маніпуляцій: 

1.Техніка вимірювання артеріального тиску.

2.Спосіб оцінки ризику фатальної серцево-судинної події в наступні 10 років життя (за рівнями артеріального тиску  крові, загального холестерину, а також за статусом куріння, гендерними обставинами та  віком).

3.Технологія реєстрації електрокардіограми у 12 загальноприйнятих відведеннях та у відведеннях за методами W.Nehb, L.Z.Slopak і L.Partilla.

4.Способи елементарної  підтримки  життєдіяльності (серцево-легенева реанімація): прекардіальний удар; САВ- зовнішній масаж серця, шлях повітрю, дихання для жертви.

5.Техніка проведення електричної кардіоверсії /дефібриляції.

6.Методика комп’ютерної спірографії з верифікацією стадії легеневої недостатності та типу синдрому бронхіальної обструкції.

7.Методика пікфлуометрії - щоденного самовизначення прохідності дихальних шляхів хворими на хронічні обструктивні захворювання легень та астму.

8.Спосіб визначення рівня глікемії та проведення глюкозо-толерантного тесту.

9.Експрес-спосіб визначення рівня загального холестерину.

10. Експрес-спосіб встановлення схильності до внутрішньо-судинного тромбозу або кровотеч – за значенням INR (міжнародне нормалізаційне співвідношення)

11. Техніка проведення велоергометрії та спосіб діагностики ІХС і верифікації функціонального класу стабільної стенокардії

12. Технологія мікроскопії крові хворих з підозрою на гематологічні захворювання. Техніка проведення пункції та біопсії кісткового мозку.

13. Спосіб фіброгастродуоденоскопії.

14. Методика промивання шлунка (2 способами).

15. Методика очищення кишечника (4 способами). 

Діяльність центру охоплює поточний навчально-педагогічний процес, підсумковий модульний контроль, підготовку до державної атестації випускників та державну атестацію в рамках практично-орієнтованого іспиту. При цьому, у центрі  навчаються студенти 4, 5, 6 курсів медичного факультету та факультету підготовки іноземних громадян,  студенти медичного коледжу університету та інтерни Навчально-наукового інституту післядипломної освіти.

Foto 36 Navchal no treningovyj centr Medycyna

 Навчально-практичний центр «Медицина». Проведення пікфлуометрії, комп’ютерної спірометрії, проведення велоергометрії, мікроскопія мазків крові та мієлограми, трепанобіопсії та пункції кісткового мозку. 

Foto 37 Znyattya EKG vykonannya SLR

Зняття та розшифрування електрокардіограм, надання серцево-легеневої реанімації, вимірювання АТ та оцінювання серцево-судинного ризику. 

Foto 38 Provedennya promyvannya shlunku provedennya zonduvannya

Проведення промивання шлунку; проведення зондування (дуоденального, шлункового), проведення клізм (сифонна, очисна, лікувальна) проведення внутрішньопорожнинної комп’ютерної рН-метрії. 

Foto 39 Vymiryuvannya rivnya glikemii ta provedennya proby z navantazhennyam

 Вимірювання рівня глікемії та проведення проби з навантаженням, вимірювання рівню холестерину крові, визначення INR, вивчення будови та принципу роботи ендоскопу, основи роботи з УЗД апаратом та проведення УЗД ОЧП.

 

НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНИЙ ЦЕНТР «МЕДСЕСТРИНСТВО»

На кафедрі функціонує навчально – тренінговий центр, який включає 6 залів. 

Кафедра внутрішньої медицини №2 та медсестринства, в кооперації із іншими кафедрами університету, окрім засвоєння практичних навиків за закріпленими за кафедрою дисциплінами , забезпечує матеріальне оснащення проведення: 

- Державної атестації студентів VI – го курсу медичного факультету, 

- Державної атестації студентів V-го курсу фармацевтичного факультету, 

- практично-орієнтованого іспиту із спеціальності «Сестринська справа», 

- засідань міжкафедрального наукового гуртка кафедр внутрішньої медицини №2 та медсестринства. 

Впродовж останніх двох років в навчально – тренінговому центрі кафедри проходять навчання студенти: 

- I – IV – го курсу медичного коледжу ДВНЗ «Івано – Франківського національного медичного університету», 

- IV – VI – курсу медичного факультету, спеціальність «Педіатрія», 

- III – го курсу медичного факультету, спеціальність «Лікувальна справа» (у формі факультативного заняття за ініціативою студентського самоврядування; в 2012 році тренування пройшли більше 70 студентів), 

- IV – го курсу стоматолічного факультету (тренування проводяться спільно викладачами кафедри внутрішньої медицини №3 та медсетриства та кафедри хірургії стоматологічного факультету) 

- студентів стоматологічного факультету під час проходження дисципліни «Догляд за хворим» ( у співпраці з кафедрою внутрішньої медицини стоматологічного факультету). 

Перелік залів практичної підготовки: 

1.Інформаційно – тренувальний центр для підготовки до ліцензованих іспитів « КРОК » та « КРОК М », студентів : 

- III – IV – го курсу медичного коледжу ДВНЗ «Івано – Франківського національного медичного університету», спеціальність «Сестринська справа»; 

- IV – VI – курсу ІФНМУ медичного факультету, спеціальність «Педіатрія». 

У центрі комп’ютерний клас на шість посадочних місць, мультимедійний проектор та ноутбук. Наявні навчальні та тестуючи програми з дванадцяти дисциплін, які викладає кафедра, відеофільми з проведення маніпуляцій та методів обстеження. 

2.Навчально –тренінговий центр «Зондових маніпуляцій». 

В даному залі проводиться навчання студентів, алгоритму техніки виконання «Шлунково – кишкового зондування», з діагностичною та лікувальною метою: 

3. Навчально –тренінговий центр «Невідкладної допомоги» 

в якому студенти відпрацьовують етапи серцево – легеневої реанімації, а також удосконалюють навики надання медичної допомоги при невідкладних станах «У внутрішній медицині»:

Foto 40 Zal “Zondovi manipulyacii ”

Зал “Зондові маніпуляції” 

В залі «Зондові маніпуляції» проводиться навчання студентів алгоритму техніки виконання шлунково–кишкового зондування з діагностичною та лікувальною метою. 

Foto 41 Zal in yekcijnoi tehniky

Зал ін'єкційної техніки 

Із студентами проводяться заняття на тему: «Алгоритм техніки виконання внутрішньошкірних, підшкірних ін’єкцій». 

Foto 42 Zal “Funkcional ni metody doslidzhennya Nevidkladna dopomoga ”

Зал “Функціональні методи дослідження. Невідкладна допомога.” 

В ньому знаходиться велоергометри, діагностична система «Corival» ( велоергометр, ЕКГ-апарат, комп’ютер, програмне забезпечення) для оцінки толерантності до фізичного навантаження та виконання тренувальних програм, доплерограф, сфігмоманометри, піклуометри. 

Foto 43 Zal “Funkcional ni metody doslidzhennya Nevidkladna dopomoga ”

Зал “Функціональні методи дослідження. Невідкладна допомога.” 

Студенти відпрацьовують етапи серцево-легеневої реанімації, а також удосконалюють навики надання медичної допомоги при невідкладних станах у внутрішній медицині.

 

КОМП’ЮТЕРНІ КЛАСИ

В 2013 році за ініціативи завідувача кафедри професора Вакалюка І.П. і професора кафедри Середюка Н.М. та підтримки ректорату університету на базі кафедри в Обласній клінічній лікарні був створений комп’ютерний клас. 

На кафедрі функціонує два комп’ютерних класи: 

1. На базі ОКЛ, оснащений 10 повноцінно обладнаними комп’ютерами з процесорами AMD A4 для тестування студентів за допомогою комп’ютерних програм згідно банку тестів державного ліцензійного іспиту «КРОК-2», проведений інтернет для роботи з інформацією, електронними підручниками та посібниками тощо, а також для трансляцій в онлайн режимі центру «Медицина». 

2. На базі сестринського корпусу, оснащений 5 системними блоками з процесорами типу Pentium-IV, та 6 моніторами. Для повноцінного функціонування класу необхідно довести кількість робочих місць до десяти. 

Foto 44 Kompyuternyj klas OKL

Компютерний клас кафедри внутрішньої медицини №2 та медсестринства на базі ОКЛ.

 


Співробітники

Середюк Нестор Миколайович

завідувач кафедри, професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Вакалюк Ігор Петрович

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Середюк Віталій Несторович

професор

доктор медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Барила Галина Григорівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Боцюрко Юрій Володимирович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ванджура Ярослава Леонідівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Ванджура Ігор Юрійович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Гайналь Наталя Пантелеймонівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Галюк Надія Михайлівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Деніна Роксолана Валентинівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Звонар Павло Павлович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Мергель Тетяна Василівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Кулаєць Надія Михайлівна

докторант кафедри, доцент

кандидат медичних наук

ORCID

Налужна Тетяна Василівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Сарапук Оксана Романівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Юсипчук Уляна Василівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Якубовська Ірина Олександрівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Вацеба Мар'яна Остапівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Тимочко Наталія Богданівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Гриджук Тетяна Ігорівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Бардяк Євгенія Мар'янівна

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Драпчак Ірина Михайлівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Левандовська Христина Василівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Барила Надія Іванівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федорченко Михайло Володимирович

асистент

доктор філософії (PhD) в галузі 'охорона здоров'я'

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Волинський Денис Андрійович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Притуляк Оксана Михайлівна

доцент

доктор філософії (PhD) в галузі 'охорона здоров'я'

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Совтус Володимира Ігорівна

асистент, аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Іванів Надія Ярославівна

викладач

Грушецька Анна Ярославівна

викладач

Коровай Тетяна Володимирівна

лаборант

Лучків Валентина Іванівна

лаборант

Городчук Оксана Прохорівна

лаборант

Філіпченко Неля Станіславівна

комендант

Бєлінський Микита Вадимович

аспірант

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Скакун Олексій Зеновійович

аспірант

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Федорняк Наталія Юріївна

аспірант

Кобрин Олексій Тарасович

аспірант

ORCID Scopus Google Scholar Web of Science

Боєчко Орест Андрійович

аспірант

Діяльність

- Силабуси навчальних дисциплін