Кафедра судової медицини та медичного права

Про кафедру

Кафедра судової медицини та медичного права

Курс судової медицини Станіславського державного медичного інституту організовано в 1949 році. Першими завідувачами були: доценти В.І.Сотнікова (1949-1950р.р.), Н.Н.Одеська (1950-1952р.р.), С.Б.Гольдштейн (1952р.), А.Ф.Тайков (1953-1955р.р.) та к.мед.н Д.М.Кобизєв (1955-1960р.р.). Під керівництвом доцента Кобизева Дмитра Михайловича (1955-1960р.р.) були проведені перші організаційні заходи – розширена база по налагодженню на курсі навчального процесу, наукової діяльності і основного її напрямку. Розробляючи його, Д.М. Кобизєв в 1949 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Судово-медична кваліфікація тілесних ушкоджень”. Силами перших асистентів В.С. Салія (1949-1957р.р.), В.К. Воскобойнікова (1950-1953р.р.) та лікарів-експертів Г.М. Пальмової (1952р.), М.А. Ємельяне-нко (1952-1954р.р.) підготовлено до навчання сухі і вологі макропрепарати, розроблено методику викладання дисципліни.

Соколов

Доцент Соколов Борис Іванович

завідувач курсу судової медицини з 1960 до 1970 року

В 1960 році курс судової медицини очолив доцент, к.мед.н. Соколов Борис Іванович. За його участю освоєно всі навчальні приміщення, засновано музей кісткових, вологих препаратів та муляжів. Під його керівництвом складено методичні вказівки для студентів, створено монотематичні колекції мікро- та макропрепаратів, текстові та ілюстративні таблиці.

В організації навчального процесу велика заслуга належить колишнім асистентам кафедри – Григоришину Степану Дмитровичу та Шабельнику Дмитру Яковичу. В 60-х роках їх наукові розробки були присвячені “Спектрохімічному дослідженню волосся людини в судово-медичній практиці”: Дис... канд. мед. наук. – Вінниця, 1967 (Д.Я.Шабельник) та “Гістологічному і гістохімічному дослідженню легень новонароджених в судово-медичному відношенні”: Дис... канд.мед.наук. – Вінниця, 1969 (С.Д.Григоришин). В 1971 році курс лекцій з судової медицини читав доцент Тернопільського медичного інституту, к.мед. н., доцент О.І.Муханов.

 Туровцев

Професор Туровцев Олександр Іванович 

завідувач кафедри судової медицини з 1972 до 1988 року

З 1972 року курс судової медицини було реоргані-зовано в кафедру, яку очолював до 1988р. д.мед.н., професор О.І.Туровцев. Під його керівництвом було значно розширено колекцію музейних препаратів, придбано апаратуру для навчальної і наукової робіт, розроблено методичні матеріали для викладання дисципліни. Професор О.І.Туровцев тривалий час успішно поєднував завідування кафедрою з обов’язками експерта комісійних експертиз.

Упродовж 1980-1988р.р. професор О.І.Туровцев був членом Республіканської проблемної комісії, членом правління Українського наукового товариства судових медиків, Головою Івано-Франківського НТСМ.

В цей період на кафедрі працювали: асистенти Д.Я.Шабельник, С.Т.Григоришин, Є.П.Федорчук, клінічний ординатор В.Г.Павлович, експерти обласного бюро СМЕ С.А.Гринчишин (1976-1980р.р.), В.І.Токовенко (1977-1982р.р.), В.М.Теплицький (1978-1982р.р.), Л.Р.Лопатинська (1976-1980р.р.),

Д.Є.Лубковський (1975-1977р.р.), Б.М.Полутренко (1980-1982р.р), Т.Л.Кіт (1983-1985р.р), лаборант О.П. Кучеренко та препаратор Л.М.Грицик.

1972

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Туровцевим (1972р.)

Нижній ряд (зліва направо): лаб.Кучеренко О.П., професор Туровцев О.І., ас.Федорчук Є.П.

Верхній ряд (зліва-направо): клінічний ординатор Павлович В.Г., судово-медичний експерт Лубковський Д.С., препаратор Грицик Л.М., судово-медичний експерт Гринчишин С.Д.

Особливо велику увагу Олександр Іванович приділяв науково-дослідній роботі, яка проводилась, головним чином, для встановлення критеріїв видової діагностики кісткових рештків. Вивчення структурної організації кісток людини і деяких домашніх тварин завершилось захистом 2-ох кандидатських дисертацій: “Комплексное исследование ребер детей и некоторых домашних животных для судебно-медицинского установления их видовой принадлежности”.- Київ, 1976 (Є.П.Федорчук) та “Исследование губчатого вещества локтевой и лучевой костей человека и некоторых домашних животных для судебно-медицинского установления видовой принадлеж-ности”.- Москва, 1985 (Г.Д.Трофимова). Поряд з цим, проводились фундаментальні дослідження щодо вікових і статевих відмінностей різних відділів кісткової системи. Результатом двох НДР стали “Методичні рекомендації” та “Інформаційні листи”, які з успіхом були впроваджені в практичну діяльність медико-криміналістичного відділення бюро СМЕ. Здобуті результати були відображені і в докторській дисертації ас. Д.Я.Шабельника “Матеріали до об’єктивізації експертиз деяких речових доказів біологічного походження”, Ярославль (1975).

 Трофімова

Доцент Трофимова Галина Дмитрівна 

в/о завідувача курсу судової медицини з 1988 до 1990 року

В наступні 2 роки (з 1988 до 1990р.р) обов’язки завідуючого виконувала к.мед.н. Трофимова Галина Дмитрівна, автор більш як 20 наукових праць. Під її керівництвом основна робота колективу була спрямована на активізацію експертної роботи і завершення науково-дослідницької роботи.

В 1995 році курс судової медицини очолила доцент Є.П. Федорчук. Під її керівництвом колектив курсу переходить на викладання дисципліни українською мовою, розробляє тести для контролю початкового і кінцевого рівнів знань студентів, завершує розробку навчально-методичних матеріалів для лекцій та практичних занять на медичному і стоматологічному факультетах. В 2000 році курс судової медицини знову отримує статус кафедри, яку очолює д.мед.н., професор Є.П.Федорчук, учениця професора О.І. Туровцева та професора, антрополога Б.О.Никитюка.

2000

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Федорчук Є.П. (2000р.)

Нижній ряд (зліва направо): ас. Михальчук Н.М., професор Федорчук Є.П., доц. Павлович В.Г.

Верхній ряд (зліва-направо): препаратор Яцик М.С., лаб. Кучеренко О.П.

Fedorchuk E.P

Професор Федорчук Єлизавета Петрівна 

завідувач кафедри судової медицини 2000-2012 р.р.

Федорчук Єлизавета Петрівна з відзнакою закінчила Івано-Франківський державний медичний інститут в 1971 році. За відмінне навчання та успіхи в науковій роботі була рекомендована в 1972р. Вченою радою на посаду асистента кафедри судової медицини. В 1979 році захистила кандидатську дисертацію, в 1998 році – докторську дисертацію та тему: «Судово-медичні критерії ототожнення особи по грудині, лобкових кістках та їх остеохондральних з’єднаннях» і отримала вчене звання професора та вищу кваліфікаційну категорію зі спеціальності “судово-медична експертиза”.

Професор Є.П.Федорчук підготувала 4 кандидати та 2 магістри наук. Серед них: ас. С.М. Федорчук - “Значення соматотипу в судово-медичній діагностиці загальних ознак людини”.- Київ.-2004; доцент кафедри Н.М.Козань - “Судово-медичні критерії загальних ознак загиблої особи за структурною організацією під’язикової кістки”.- Київ.-2005; зав.курсу судової медицини Ужгородського національного університету В.Л.Фенцик - “Визначення видової належності, статі, краніотипу за морфологічними ознаками скроневих кісток”.– Київ.- 2005; ас. В.М.Волошинович - “Судово-медична діагностика загальних фенотипічних ознак людини за факторними критеріями кісток стопи”.– 2008

Кафедра 2008

Колектив кафедри судової медицини, очолюваний професором Федорчук Є.П. (2008)

Нижній ряд (зліва-направо): ас.Сворак М.С., ас.Волошинович В.М., професор Федорчук Є.П., к.мед.н., ас. Федорчук С.М., , доц.кафедри, к.мед.н Козань Н.М., ас. Міщенко В.В.

Верхній ряд (зліва-направо): лаб. Ковальчук Л.В., преп. Яцик М.С, лаб. Навроцька Г.М.

У 2009 році кафедру переіменовано у кафедру судової медицини та медичного законодавства, яку у 2012 році реорганізовано. З 2012 по 2019 р.р. курс судової медицини входив до складу кафедри патоморфології та судової медицини, яку очолював проф.Михайлюк І.О. У 2019 р. кафедру реорганізовано та створено кафедру судової медицини та медичного права, яку очолила д.мед.н. Козань Н.М.

2019

Колектив кафедри судової медицини та медичного права, очолюваний д.мед.н. Козань Н.М. (2019)

Зліва-направо: доцент Сабадуха В.О., прибиральник Ткачук О.Й., ст.лаборант Чадюк В.О.,

ас. Коцюбинська Ю.З., ас. Зеленчук Г.М., доцент Благодир С.М., д.мед.н. Козань Н.М.,

доцент Волошинович В.М., ас.Федосенко Н.В., викладач коледжу Ціхівський А.О., ас. Хомут У.В.

 


Співробітники

Козань Наталія Миколаївна

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Волошинович Володимир Мирославович

кандидат медичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Сорока Оксана Ярославівна

кандидат наук з державого управління, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Федяк Ірина Орестівна

декан фармацевтичного факультету, кандидат фармацевтичних наук, доцент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Google Scholar

Коцюбинська Юлія Зіновіївна

доктор філософії, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Зеленчук Галина Мирославівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Лукач Уляна Романівна

кандидат політичних наук, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Федосенко Наталія Володимирівна

уповноважена з питань запобігання та виявлення корупції, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Хомут Уляна Володимирівна

начальник юридичного відділу, асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID

Чадюк Валерія Олександрівна

аспірант, асистент-сумісник

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Бандура Олександр Олегович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Курилич Мар'яна Василівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Левандовський Володимир Михайлович

викладач коледжу

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вівчарик Юлія Русланівна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Лаврук Марія Петрівна

старший лаборант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ткачук Ореста Йосипівна

прибиральник

Діяльність

Матеріально-технічне забезпечення кафедри судової медицини та медичного права