KAFEDRA

Про кафедру

 

Пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

тел.: +380342 75- 07-54

 

Кафедру хірургії стоматологічного факультету організовано як кафедру загальної хірургії в 1946 р. на базі Станіславського госпіталю інвалідів Великої Віт­чизняної війни (нині Перша міська клінічна лікарня м. Івано-Франківська).

Першим завідувачем кафедри загальної хірургії при­значено доцента П. І. Голобородька. Викладачів було лише троє – асистенти В. Е. Коваль, І. І. Калюжний, І. І. Микитенко.

У 1947 р. посаду завідувача кафедри обійняв профе­сор П. Я. Ільченко – висококваліфікований хірург і пе­дагог, вчений-новатор.

 

image002

 

 

Петро Якович ІЛЬЧЕНКО

Завідувач кафедри загальної хірургії (1947–1954)

Доктор медичних наук, професор

 

 

 

 

 

 

Давид Лазарович РОТЕНБЕРГ

Завідувач кафедри загальної хірургії (1954–1966)

Доктор медичних наук, професор

 

У 1948 р. кафедру загальної хірургії переведено до другої міської клінічної лікарні м. Cтаніслава.

Нетривалий час кафедру загальної хірургії очолю­вав професор Е. О. Сакфельд. Згодом, у 1954 р., заві­дувачем став Д. Л. Ротенберг – хірург високої кваліфі­кації і талановитий педагог, який мав значний досвід у науковій роботі.

Професор Д. Л. Ротенберг спрямував роботу колек­тиву кафедри на розробку проблем, пов’язаних з вив­ченням окисно-відновних процесів при різних патоло­гічних станах організму. З цією метою на кафедрі органі­зовано спеціальну лабораторію газового аналізу крові.

 

image003

 

 

Василь Федорович СЕНЮТОВИЧ

Завідувач кафедри загальної хірургії (1966–1968)

Доктор медичних наук, професор

 

 

 

 

 

 

Мирослав Йосипович РОМАНЯК

Завідувач кафедри загальної хірургії (1968–1978)

Доктор медичних наук, професор.

Заслужений лікар УРСР

 

Викладацький склад кафедри поповнили доцент Л. О. Нікольська, асистенти А. Р. Гнилорибов, А. А. Омеляшко, Д. С. Жардецький.

Професор П. Я. Ільченко велику увагу приділяв лі­куванню вроджених і набутих захворювань опорно-ру­хового апарату, лікуванню інфікованих ран, вивченню впливу антибіотиків при гнійних процесах різної етіо­логії. Роботи асистентів А. А. Омеляшко з техніки вто­ринного шва при інфікованих ранах і В. Е. Коваля з про­філактики травматизму в нафтовій промисловості Прикарпаття переросли в кандидатські дисертації.

Під безпосереднім керівництвом професора Д. Л. Ротенберга з 1954 до 1966 р. виконано 7 докторських і 44 кандидатські дисертації. У той час доцентами кафе­дри працювали П. І. Ісаєв, Ж. М. Ваврик, Г. М. Райцес, І. І. Гудивок, А. М. Федорчук, а також практичні лікарі Б. П. Глинський і Л. Ю. Федущак.

У 1966 р. завідувачем кафедри загальної хірургії при­значено професора В. Ф. Сенютовича. З його приходом на кафедру активізувалась хірургічна діяльність, особли­во з патології шлунково-кишкового тракту. Поліпшенню і розширенню хірургічних втручань сприяло засвоєння нових методів досліджень хворих під час операцій та в післяопераційному періоді (ангіографії, холецистографії, холецистотонометрії, холедохографії).

У грудні 1968 р. професор В. Ф. Сенютович переве­дений на посаду завідувача кафедри госпітальної хірур­гії.

Кафедру загальної хірургії очолив М. Й. Романяк. Досвідчений практичний лікар і науковець, професор

М. Й. Романяк, разом із удосконаленням оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту, ус­пішно впроваджував у практику методики оператив­них втручань при зобній хворобі та захворюваннях паращитовидних залоз.

У цей час на кафедрі працювали і захистили докторсь­кі дисертації М. Г. Шевчук, І. І. Гудивок, кандидатські ди­сертації І. І. Кулівник, Р. Г. Зеленецький, А. М. Федорчук.

image005

Колектив кафедри загальної хірургії (1978).

Нижній ряд (зліва направо): Л. Г. Петрина, І. І. Кулівник, Ж. М. Ваврик, А. М. Федорчук, М. І. Коробейко.

Верхній ряд: В. В. Кенцало, М. Г. Гончар, Г. І. Соколова, Р. Г. Зеденецький, Ю. В. Дудик, С. А. Кахно

У 1978 р. кафедру загальної хірургії очолив профе­сор Ждан Михайлович Ваврик. Викладацький склад кафедри поповнив талановитий вчений М. Г. Гончар. Співробітники кафедри виступили ініціаторами впро­вадження в клінічну практику гіпербаричної оксигена-ції, низки нових діагностичних досліджень (ультразву­кова діагностика, езофагогастродуоденофіброскопія, фіброколоноскопія), дослі­дження зсідальної, протизсідальної та фібринолітичної систем крові, реологічних показників крові, кислотно-лужної рівноваги тощо.

У травні 1988 р. кафедру загальної хірургії переймено­вано на кафедру хірургії стоматологічного факультету.

У 1993 р. завідувачем кафедри став М. Г. Гончар.

image004

 

 

Ждан Михайлович ВАВРИК

Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету (1978–1993)

Доктор медичних наук, професор

 

 

 

 

 

 

Михайло Григорович ГОНЧАР

Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету (1993–2007)

Доктор медичних наук, професор

У 1994 кафедру реорганізовано на кафедру хірургії факультету інтернатури з курсом хірургії сто­матологічного факультету. Колектив кафедри поповни­ли  викладачі: професор М. В. Прокопишин та асистент Я. М. Кучірка. Розширилась база кафедри, до її складу ввійшло хірургічне відділення військового госпіталю.

У 2000р кафедра набула статус кафедри хірургії стоматологічного факультету

У 2007 р. кафедру очолив О. В. Пиптюк.

image006

 

 

Олександр Володимирович ПИПТЮК

Завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету з 2007 р.

Доктор медичних наук, професор.

Член Асоціації судинних хірургів України. Член президії обласної ради винахідників і раціоналізаторів України. Член експертної ради України. Член вченої ради та наукової комісії ІФНМУ. Хірург вищої кваліфікаційної категорії

Випускник ІФДМІ (1980). З 1988 р. – асистент, з 1999 р. – доцент кафедри загальної хірургії ІФДМУ. З 2007 р. – профе­сор, невдовзі – завідувач кафедри хірургії стоматологічного факультету ІФНМУ. У 1990 р. отримав науковий ступінь кандидата, в 2006. р. – доктора медичних наук. Наукові спря­мування: судинна хірургія, трансплантологія, абдомінальна хірургія. Автор 117 публікацій, 92 з яких – наукового та 9 нав­чально-методичного спрямування, має 29 патентів на вина­ходи та 54 раціоналізаторські пропозиції.

Один з напрямів наукових досліджень співробітників кафедри – лікування хелікобактерасоційованих ускладне­них виразок шлунка і ДПК, а також реабілітація після­операційних хворих з метою зниження відсотка ін­валідності. В результаті цієї роботи розроблені тести виявлення хелікобактер пілорі, а також методи його зне­шкодження при допомозі лазерного опромінення. Захищено кандидатські дисертації «Комплексне лікуванняхелікобактер-пілорізалежних кривавлячих виразок шлунка і дванадцятипалої кишки» (доцент Я. М. Кучірка), та «Гастрит кукси і анастомозит: комплексна  консервативна терапія та показання до оперативного лікування» (доцент І. В. Мельник).

image007

Провідні фахівці кафедри з колегами (2008)

З початку 1990-х років співробітниками кафедри започатковане міжкафедральне дослідження з діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи з розробкою комплексного консервативного та оперативного лікування (внутрішньоартеріальне введення еритроцитарних, лейкоцитарних контейнерів, насичених антибіотиками, внутрішньовенне лазерне опромінення крові, корекція порушень системи гемостазу). За цією тематикою захищено низку кандидатських дисертацій: «Комплексне хірургічне лікування синдрому діабетичної стопи, ускладненого дисемінованим внутрішньосудинним зсіданням крові» (доцент Р.В. Сабадош, 2002), «Хірургічний регіонарний метод лікування гнійно-некротичних процесів при діабетичних ангіопатіях нижніх кінцівок» (доцент І. К. Чурпій, 2003), «Обґрун­тування вибору рівня ампутацій нижніх кінцівок у хворих з некротичними процесами при гангренозно-ішемічній формі синдрому діабетичної стопи на основі гістоморфологічних досліджень» (асистент В. Д. Скрип­ко, 2008), опубліковано більше 23 друкованих праць, та отримано 6 авторських свідоцтв на винаходи.

Співробітники кафедри працюють над науковою темати­кою діагностики та лікування гострої і хронічної флебологічної патології. У 2008 р. асистент М. Д. Ризюк захистив кандидатську дисертацію, присвячену про­гнозуванню перебігу та оптимізації хірургічної такти­ки при гострому тромбофлебіті нижніх кінцівок.

     У 1999 р. впроваджено в практику лапароскопічні оперативні втручання на органах черевної порожнини при холециститах і злуковій хворобі очеревини. Це дало             можливість провести вивчення гістоструктурних змін у печінці при жовчекам’яній хворобі (кандидатська робота, захищена асистенткою Н.Я. Іваночко у 2008р), при розлитих перитонітах (наукова робота аспіранта В.В. Міщука) та їх кореляцію із даними передопераційного дослідження.

     Науковці кафедри проводять низку нових досліджень, зокрема досліджується питання закриття великих дефектів черевної стінки при інцізійних грижах синтетичними експлантантами (робота доцента І.В. Мельника).

Розробляються питання профілактики і лікування рецидивів та тромбоемболічних ускладнень після операцій на поверхневій венозній системі (доцент Р.В. Сабадош).

Проводиться опрацювання алгоритмів діагностики і лікування перитонітів різного генезу ( доцент І.К. Чурпій).

Наукова робота на кафедрі проводиться за затвердженою програмою досліджень, результати якої впроваджуються в клінічну практику.

Колектив кафедри хірургії постійно удосконалює методологію педагогічного процесу та підготовку висококваліфікованих фахівців.

image008

Колектив кафедри хірургії стоматологічного факультету (2009)

Зліва направо: Р. В. Сабадош, Н. Я. Іваночко, Я. М. Кучірка, В. Д. Скрипко, М. Г. Гончар,   В. А. Решетило, О. В. Пиптюк, І. К. Чурпій, І. В. Мельник

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

 

Співробітники

foto

 

Пиптюк Олександр Володимирович

 

Завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

foto

 

Гончар Михайло Григорович

 

доктор медичних наук, професор

foto

 

Кучірка Ярослав Михайлович

 

к.мед.н., доцент

foto

 

Мельник Іван Васильович

 

к.мед.н., доцент

foto

 

Чурпій Ігор Костянтинович

 

доктор медичних наук, доцент

foto

 

Сабадош Ростислав Васильович

 

доктор медичних наук, доцент

foto

 

Ризюк Микола Дмитрович

 

к.мед.н., доцент

foto

 

Телемуха Святослав Богданович

 

к.мед.н., доцент

foto

 

Іваночко Наталія Ярославівна

 

к.мед.н., доцент

foto

 

Міщук Віталій Васильович

 

к.мед.н., доцент

foto

 

Михалойко Ігор Ярославович

 

к.мед.н., асистент

foto

 

Павляк Андрій Ярославович

 

к.мед.н., асистент

foto

 

Решетило Віталій Анатолійович

 

асистент

foto

 

Мотуз Віта Василівна

 

асистент