Кафедра хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти

Про кафедру

{foto=left=logo_ifnmu}

{foto=right=logo_khfapo}

У середині 90-х років 20-го століття Україна переживала справжній фармацевтичний бум: у містах і селах почали відкриватись аптеки і аптечні пункти, вставала на ноги фармацевтична промисловість. Постало питання про підготовку фармацевтичних працівників в обласних центрах країни, адже ті вузи і факультети, які існували, були не в змозі забезпечити зростаючу потребу в кадрах. Тому в кінці 1998 року Івано-Франківським національним медичним університетом було отримано дозвіл Міністерства освіти і науки України про створення фармацевтичного факультету.

Кафедра заснована в серпні 1999 року як курс хімії, який очолив кандидат хімічних наук, доцент Стецьків А. О. Крім нього, педагогічним та науковим процесом в перші роки роботи займалися: к. х. н., асист. Новицький З. Л., ст. викладач Вівчар Д. П., ст. викладач Тимошенко В. Я., ст. лаборант Деркач О. Б. 1 вересня 1999 року перші 38 студентів переступили поріг університету в корпусі, що розташований в мальовничій центральній частині міста на вулиці Мазепи, 34.

У 2001 році курс реорганізовано в кафедру хімії під керівництвом доктора хімічних наук, професора Гуцуляка Б. М. З року в рік збільшувалася кількість студентів і приміщення старого корпусу ставало все тіснішим. Ректорат приймає рішення про побудову нового навчального корпусу для потреб фармацевтичного факультету. За 8 місяців коштами медичного університету було відкрито реконструйований корпус фармацевтичного факультету, який не має аналогів в Україні і де розміщена кафедра хімії.

У грудні 2004 року на посаду завідуючого кафедрою був призначений доктор хімічних наук, професор Миронюк І. Ф. З жовтня 2007 року кафедрою очолював доктор медичних наук, академік УАН, професор Клименко А. О. З квітня 2009 року по серпень 2011 року кафедрою завідувала доктор медичних наук, академік УАН, професор Гудивок Я. С. У вересні 2011 року на посаду завідувача кафедри призначений професор Стецьків А. О.

В даний момент на кафедрі працюють 29 співробітників, з яких 25 – викладацького складу та 4 – навчально-допоміжного.

Серед 25 співробітників, які проводять заняття з студентами фармацевтичного факультету є 1 доктор хімічних наук, професор Стецьків А. О., 7 кандидатів фармацевтичних наук, доценти – Бондарчук О. П., Грицик Л. М., Іванчук І. М., Мандзій Т. П., Сас І. А., Сікорин У. Б. та Стасів Т. Г.; 4 кандидати хімічних наук, доценти – Боднарчук О. В., Дмитрів А. М., Мельник Д. О. та Мельник О. Я.; 1 кандидат технічних наук, доцент – Леочко Н. С. 4 кандидати фармацевтичних наук працюють на посаді асистента – Байгуш Ю. В., Гадяк І. В., Деркач Г. О. та Рущак Н. І. Асистентами на кафедрі працюють: Гаврищук Л.М., Кукурудз С. М., Малофій М. Л., Мандзюк Л. З., Печенюк В. І., П’яста Г. Г., Слаб’як О. І. та Христук В. Р.; працівниками навчально-допоміжного персоналу – Бендасюк Н. М. Бівол О. О., Даниляк М. А. та Деркач О. Б.

{foto=big=kolektyv_kafedry}

Колектив кафедри хімії

На кафедрі наявні науково-дослідна лабораторія, комп’ютерний клас та 2  лабораторії практичної фармації. Лабораторні і практичні заняття зі студентами фармацевтичного факультету та студентами-інтернами  проводяться у 14 навчальних кімнатах. Загальна площа приміщень кафедри становить 756,8 м2, з них: навчальні кімнати мають загальну площу 418,9 м2; науково-дослідна лабораторія загальну площу 20,3 м2.

{foto=big=zaniattia_z_organichnoi_himii}

Заняття з органічної хімії проводить доц. Олеся БОДНАРЧУК

У співробітництві з кафедрами мікробіології та біохімії планується вивчення протимікробної та протигрибкової активності синтезованих органічних сполук.

На кафедрі створено лабораторію хімічного синтезу, яка забезпечена мінімумом необхідних приладів та апаратури. У процесі роботи використовують наступні методики:

1) Визначення елементного аналізу;

2) Метод УФ- і ІЧ-спектроскопії;

3) Метод ядерно-магнітного резонансу для встановлення одержаної структури;

4) Метод тонкошарової хроматографії для отримання частоти одержаної речовини.

Основою для одержання матеріалів з заданим комплексом фізико-хімічних властивостей залишається вивчення діаграм фазових рівноваг багатокомпонентних систем, встановлення кристалічної структури сполук, які утворюються в цих системах та умов їх утворення, комплексне дослідження властивостей сплавів. На відміну від систем з участю РЗМ, які інтенсивно вивчаються протягом останніх десятиліть, трьохкомпонентні системи з лужними металами є маловивченими. Чотирикомпонентні системи залишаються практично не дослідженими, тому назріла необхідність їх більш докладного дослідження та узагальнення накопичених експериментальних результатів по діаграмах стану, кристалічних структурах і властивостях з метою встановлення особливостей фізико-хімічної взаємодії лужних металів із РЗМ-вмісними силіцидами, германідами і станідами та виявлення структурних закономірностей синтезованих багатокомпонентних фаз і їх зв’язку із фізико-хімічними властивостями як основи для пошуку областей їх практичного використання.

{foto=big=zaniattia_z_fizychnoi_himii}

Заняття з фізичної та колоїдної хімії проводить доц. Анжела ДМИТРІВ

Метою роботи науковців кафедри є комплексне дослідження взаємодії лужних металів із силіцидами, германідами та станідами рідкісноземельних металів у потрійних та почетвірних системах, визначення кристалічної структури отриманих інтерметалідів, розробка основних положень кристалохімії інтерметалідів, які містять лужні метали, вивчення електрохімічних властивостей з метою створення нових перспективних неорганічних матеріалів.

Для досягнення поставленої мети вирішуються наступні задачі:

  1. Синтез РЗМ- та ЛМ-вмісних тетрарних силіцидів, германідів та станідів, вивчення їх фазового складу та дослідження діаграм фазових рівноваг в потрійних та почетверних системах.
  2. Систематика сполук та виявлення взаємозв’язку між характером взаємодії та хімічною природою компонентів.
  3. Вивчення кристалічної структури нових сполук рентгенівськими методами монокристалу і порошку та проведення обчислення електронних структур.
  4. Кристалохімічний аналіз і систематика структурних типів досліджуваних сполук з метою встановлення взаємозв’язків і спорідненості між ними та раніше відомими, формування загальних правил їх реалізації.
  5. Вивчення електрохімічних властивостей сполук та встановлення областей їх використання.
  6. Виявлення зв’язків між складом сполук, їх структурою і властивостями.

Протягом останніх п’яти років співробітниками кафедри видано 83 наукові статті. Працівники кафедри приймають участь у наукових конференціях та симпозіумах, зокрема, вийшли у світ 185 тез доповідей та 8 патентів на винахід. Статті наших науковців друкуються в провідних закордонних виданнях хімічного напряму, таких як Acta Crystallographica, Intermetallics, Solid State Sciences, Journal of Alloys and Compounds, Zeitschrift für Kristallographie-Crystalline Materials, Journal  of Phase Equilibria and Diffusion, Molecular Diversity, Bioorganic Chemistry, Biopolymers and Cell та ін..

На кафедрі діє студентський науковий гурток, який нараховує дванадцять студентів різних років та форм навчання. Кожного вересня формуються групи по напрямах досліджень. Одна група займалась синтезом нових органічних сполук похідних декагідроакридинів, які можуть проявляти біологічну активність та використовуватись як барвники. Друга група студентів займалася дослідженнями трьохкомпонентних систем р-елементів з рідкісноземельними та лужними металами.

{foto=big=konsultacia_inozemnyh_studentiv}

Консультацію для іноземних студентів проводять доц. Олеся БОДНАРЧУК та асист. Галина П’ЯСТА

Крім того, на кафедрі проводять науково-дослідну та пошукову роботу учні Малої академії наук. На кафедрі постійно проводяться студентські наукові симпозіуми з актуальних тематик, що розширює кругозір у розумінні впливу лікарських форм на організм людини, методи їх синтезу і контролю якості.

На кафедрі хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти викладаються наступні предмети:

Додипломна складова:

  • Нормативні дисципліни: загальна та неорганічна хімія, органічна хімія, аналітична хімія, фізична та колоїдна хімія, токсикологічна хімія, фармацевтична хімія.
  • Вибіркові дисципліни: біоактивність неорганічних сполук, ефективні та безпечні методи хімічних досліджень, сучасна аналітична лабораторна практика, принципи обчислювальної хімії та молекулярне моделювання, основи нанотехнологій, сучасні методи дослідження біологічних систем, теоретичні основи синтезу, фізико-хімічний аналіз у створенні ліків, токсикологічна та судова хімія, токсикологічна хімія та судово- токсикологічний аналіз, стандартизація лікарських засобів, фармацевтичний аналіз лікарських засобів, контроль якості біологічно-активних добавок та харчових продуктів та інтегровані курси з фундаментальних та хіміко-біологічних дисциплін.
  • Для спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація» проводяться заняття для молодших спеціалістів з хімії, з неорганічної, органічної, аналітичної, фармацевтичної хімії та техніки лабораторних робіт.

Післядипломна складова:

  • Фармацевтична технологія, фармацевтичний аналіз, організація та економіка у фармації.

{foto=big=kurs_organichnoi_himii}

Професорсько-викладацький склад курсу органічної хімії

(Зліва направо – Олеся БОДНАРЧУК, Андрій СТЕЦЬКІВ, Лідія МАНДЗЮК, Оксана БІВОЛ)

{foto=big=kurs_farmacevtychnoi_himii}

Професорсько-викладацький склад курсу фармацевтичної хімії

(Зліва направо – Любомир ГАВРИЩУК, Ірина САС, Уляна СІКОРИН, Ірина ІВАНЧУК, Андрій СТЕЦЬКІВ, Надія РУЩАК, Оксана СЛАБ’ЯК, Наталія БЕНДАСЮК)

{foto=big=kurs_fizychnoi_himii}

Професорсько-викладацький склад курсу фізичної та колоїдної хімії

(Зліва направо – Дмитро МЕЛЬНИК, Анжела ДМИТРІВ, Андрій СТЕЦЬКІВ)

{foto=big=kurs_toksykologichnoi_himii}

Професорсько-викладацький склад курсу токсикологічної хімії

(Зліва направо – Галина ДЕРКАЧ, Любов ГРИЦИК, Андрій СТЕЦЬКІВ, Оксана ДЕРКАЧ)

{foto=big=kurs_analitychnoi_himii}

Професорсько-викладацький склад курсу аналітичної хімії

(Зліва направо – Галина ДЕРКАЧ, Оксана МЕЛЬНИК, Андрій СТЕЦЬКІВ, Віра ХРИСТУК)

{foto=big=kurs_zagalnoi_himii}

Професорсько-викладацький склад курсу загальної та неорганічної хімії

(Зліва направо – Лідія МАНДЗЮК, Андрій СТЕЦЬКІВ, Галина П’ЯСТА, Віра ХРИСТУК)

{foto=big=kurs_pisliadyplomnoi_osvity}

Професорсько-викладацький склад післядипломної освіти

(Зліва направо – Володимир ПЕЧЕНЮК, Галина ДЕРКАЧ, Ірина ГАДЯК, Ірина САС., Юлія БАЙГУШ, Андрій СТЕЦЬКІВ, Оксана БОНДАРЧУК, Мар’яна МАЛОФІЙ, Тарас МАНДЗІЙ, Надія РУЩАК)

Навчання на кафедрі проводиться протягом всіх 6 років, які студенти проводять в стінах Івано-Франківського національного медичного університету чи медичного коледжу.

Враховуючи стрімкий розвиток ринку медичних послуг, інститут післядипломної освіти ІФНМУ разом з кафедрою хімії, фармацевтичного аналізу та післядипломної освіти пропонує проведення спеціалізації (інтернатури) випускників, які здобули освіту в вищих медичних навчальних закладах та удосконалення фармацевтів, які займаються підприємницькою діяльністю або працюють у недержавних медичних структурах. Найважливішим аспектом післядипломної освіти є визначення перспективної моделі «фахівця XXI» століття, яка б узагальнювала стратегічні цілі, завдання та основні вектори його підготовки. Тому головна мета навчально-виробничого процесу - «навчити вчитися», а саме: активувати прагнення до самостійного навчання, набуття професійних знань, навичок, вміння оволодівати новими медичними технологіями, постійно удосконалювати кваліфікацію. Об’єктивна проблема в цьому вже настала, адже відсутність потягу до професійного самовдосконалення означає швидку декваліфікацію і втрату конкурентоспроможності на ринку праці. Кожен фармацевт повинен розуміти, що якість підготовки фахівця визначається готовністю його мислення і майстерності до вирішення нестандартних, перспективних завдань, до професійної адаптації в нових умовах XXI століття.

{foto=big=testuvannia_interniv}

Державна атестація фармацевтів-інтернів – комп’ютерне тестування

{foto=big=zherebkuvannia_interniv}

Державна атестація фармацевтів-інтернів – жеребкування

{foto=big=praktychna_interniv}

Державна атестація фармацевтів-інтернів – практична складова
(Іспит складає студентка-червонодипломниця Христина МАЦИК)

{foto=big=praktychna_interniv2}

Державна атестація фармацевтів-інтернів – практична складова
(Іспит приймає доц. Тарас МАНДЗІЙ)

{foto=big=teoretychna_interniv}

Державна атестація фармацевтів-інтернів – теоретична складова

Державна атестація фармацевтів-інтернів, січень 2022 року

За час існування кафедри видано близько 110 навчально-методичних посібників, причому шість з них затверджено комісією з хімії Науково-методичної Ради Міністерства освіти і науки України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за спеціальністю ”Фармація”.

Велика увага приділяється теоретичній та практичній підготовці іноземних студентів. Для них видані колективом кафедри навчально-методичні комплекси, методичні вказівки для практичних занять та лекцій, збірники тестових завдань

Зміни, які відбуваються в Україні та за її межами, висувають нові цілі перед сучасними викладачами. Завдання підвищення ефективності навчального процесу не можуть бути вирішені без підвищення якості викладання, без корекції навчального процесу, без використання педагогічних інновацій. Тому у навчальному процесі на кафедрі використовуються сучасні методи інтенсифікації знань з регулярним поточним оцінюванням студентів та кінцевим контролем знань шляхом проведення модулів та іспитів. Успішність студентів на кожному практичному занятті перевіряється шляхом усного опитування, письмового контролю (тестовий контроль), розв’язування ситуаційних задач і оцінки виконаної практичної роботи. При проведенні лабораторних частин практичних занять особливу увагу звертали на оволодіння практичними навичками. Студенти самостійно проводили хімічні дослідження, оволодівали технікою і методиками хімічних методів дослідження. Для проведення ПМК використовують комп’ютерні програми для тестового контролю а також усний контроль теоретичних знань і практичних навичок студентів.

Колектив кафедри виконує велику громадську роботу, зокрема проф. Стецьків А. О. – член комісії по рецензуванню питань ліцензійного іспиту «Крок-1. Фармація» та неодноразовий голова екзаменаційної комісії фармацевтичного факультету, доц. Леочко Н. С. – заступник декана фармацевтичного факультету по заочній формі навчання, доц. Іванчук І. М. – заступник декана фармацевтичного факультету по денній формі навчання, доц. Мельник Д. О. – куратор ECTS фармацевтичного факультету, асистент Рущак Н. І. – відповідальна за проведення ліцензійних іспитів «Крок».

{foto=big=zahyst_magistriv}

Голова державної екзаменаційної комісії, проф. Андрій СТЕЦЬКІВ, секретарі асист. Любомир ГАВРИЩУК та доц. Дмитро МЕЛЬНИК під час захисту магістерських робіт

Відповідно до вимог часу співробітники кафедри хімії активно залучаються до Болонського процесу. Основною метою нашої роботи на даному етапі є розробка єдиної системи залікових одиниць для студентів денної та заочної форми навчання фармацевтичного факультету, що дозволить забезпечити мобільність студентів та викладачів, гарантує якість освіти і дасть можливість конкурувати в будь-якій країні.

Співробітники

Стецьків Андрій Остапович

Завідувач кафедри, професор

Доктор хімічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Боднарчук Олеся Василівна

Доцент

Кандидат хімічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

Детальна інформація (pdf)

Бондарчук Оксана Петрівна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Грицик Любов Миколаївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Дмитрів Анжела Миколаївна

Доцент

Кандидат хімічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Іванчук Ірина Михайлівна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник декана фармацевтичного факультету із денної форми навчання

Детальна інформація (pdf)

Леочко Наталія Степанівна

Доцент

Кандидат технічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Заступник декана фармацевтичного факультету із заочної форми навчання

Детальна інформація (pdf)

Мандзій Тарас Петрович

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Мельник Дмитро Олександрович

Доцент

Кандидат хімічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Мельник Оксана Ярославівна

Доцент

Кандидат хімічних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Сас Ірина Анатоліївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Сікорин Уляна Богданівна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Стасів Тетяна Геннадіївна

Доцент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Байгуш Юлія Валеріївна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Гадяк Ірина Василівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Рущак Надія Іванівна

Асистент

Кандидат фармацевтичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Гаврищук Любомир Михайлович

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Викладає на англійській мові для іноземних студентів

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Малофій Мар’яна Любомирівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Мандзюк Лідія Зіновіївна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Печенюк Володимир Іванович

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

П’яста Галина Григорівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Слаб’як Оксана Іванівна

Асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Бендасюк Наталія Михайлівна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Бівол Оксана Олексіївна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Даниляк Марія Андріївна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)

Деркач Оксана Богданівна

Старший лаборант

Детальна інформація (pdf)