Кафедра фізіології

Про кафедру

Кафедра фізіології розпочала роботу з моменту відкриття Станіславського медичного інституту в 1945 році. Спочатку вона знаходилась у непристосованому для проведення наукового та навчального процесу примі­щенні колишньої духовної семінарії. У 1947 році кафед­ру переведено в приміщення центрального корпусу інституту, а в 1951 році – у спеціально обладнаний фізіологіч­ний корпус. На даний час кафедра має 6 навчальних кімнат, комп’ютерний клас та лекційний зал.

history img 01

Фізіологічний корпус (1951 рік)

З 27.10.1945 по 15.06.1947 роки кафедру очолював професор М. А. Розенберг, упродовж наступних трьох років (27.07.1947-02.03.1951) - до­цент В. П. Горєв, з 15.10.1951 по 28.06.1952 – доц. О. Д. Гаске. У 1951-1953 роках лекційний курс читали професор О. М. Фуголь і доцент А. С. Борщевський. Кожен із них вніс в організацію роботи кафедри частину свого педагогічного досвіду і традицій навчальних закла­дів Києва, Одеси, Харкова, де вони раніше працювали.

history img 02

 

 

ГОРЄВ

Веніамін

Петрович

Завідувач кафедри фізіології (1947-1951)

Кандидат медичних наук, доцент

 

 

 

Веніамін Петрович Горєв завідував кафедрою нормальної фізіології у 1947-1951 роках. Закінчив у 1923 році Харківський медичний інститут. Працював науковим співробітником кафедри фізіології праці Харківського медичного інституту (1923-1924), головним лікарем на Дніпропетровщині (1924-1927), директором інституту гігієни і праці і профзахворювань (Дніпропетровськ 1927-1930), директором Київського інституту гігієни і праці (1930-1939), доцентом кафедри нормальної фізіології Київського медичного інституту (1941-1944), виконував обов’язки професора кафедри фізіології Казанського медичного інституту (1945-1947). З 1947 року виконував обов’язки завідувача кафедри нормальної фізіології Станіславського медичного інституту. Його кандидатська дисертація на тему "Вплив високої температури на шкірно-гальванічний рефлекс", докторська дисертація - "Феномен Тарханова" (1947).

Автор 17 наукових робіт. Наукові дослідження присвячені вивченню фізіологічних аспектів гігієни праці.

З 01.09.1953 р. кафедру очолив д.мед.н., проф. В. С. Райцес.

history img 03

 

 

РАЙЦЕС

Володимир

Семенович

Завідувач кафедри фізіології (1953-1990)

Доктор медичних наук, професор

 

 

 

Володимир Семенович Райцес (1921-1994) завідував кафедрою нормальної фізіології в 1951-1990 роках.

Закінчив у 1942 році лікувальний факультет Воронезького медичного інституту. Учасник Великої Вітчизняної війни. З 1946 року по 1950 рік - асистент кафедри нормальної фізіології Львівського медичного інституту. З 1950 року - асистент кафедри нормальної фізіології Станіславського медичного інституту, з 1951 року завідувач, а з 1990 року - професор-консультант вказаної кафедри. З 1962 року по 1969 рік працював деканом лікувального факультету Івано-Франківського медичного інституту.

У 1950 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Роль симпатичної нервової системи у іннервації моторної функції шлунку при гіпоксії". У 1963 році захистив докторську дисертацію на тему "До патофізіології інтероцепції". У 1963 році затверджений у вченому званні професора.

Автор 200 наукових праць, утому числі 2 монографій, авторського свідоцтва про винахід, 17 раціоналізаторських пропозицій, підручника. Наукові дослідження присвячені вивченню деяких аспектів регуляції системи травлення, фізіології вестибулярного аналізатора та централь­них механізмів міжсенсорної інтерграції. Учнями його були І. Д. Лановий, М. І. Пітик, І. В. Ємельяненко.

Тривалий час був членом правління Українського наукового товариства фізіологів. Нагороджений орденом "Червоної Зірки", знаками "Відмінник охорони здоров’я", "Відмінник вищої школи".

Під керівництвом професора В. С. Райцеса на кафедрі розпочалась плідна науково-педагогічна робота: формувався стабільний колектив, розпочалися планомірні наукові дослідження, було проведено заходи з метою удосконалення навчального процесу, створено науково-дослідні лабораторії, які поступово оснащувалися апаратурою для проведення наукових досліджень.

У 1947-1951 роках наукові дослідження співробітників кафедри були присвячені вивченню закономірностей шкірно-гальванічного рефлексу (феномену Тарханова) при різних впливах на організм тварин (доцент В. П. Го­рєв).

З 1954 року основним науковим напрямом стала роз­робка низки актуальних питань з нейрофізіології. З цих пір на кафедрі фізіології проводиться підго­товка кадрів в аспірантурі та докторантурі.

Дослідження, проведені професором В. С. Райцесом та його учнями в 1956-1962 роках, дозволили з’ясувати деякі закономірності та механізми рефлексів з патологічно змінених вісцеральних органів (шлунково-кишкового тракту). Ці експерименти показали значення зміненої вісцеральної аферентації в розвитку патологічних ре­акцій і компенсаторних механізмів мозку. Вивчена ди­наміка функціональних зрушень вищої нервової діяль­ності в собак різного типу поведінки, а також участь у цих механізмах гормональних факторів і медіаторів. В. С. Райцес у 1958 році вперше у хронічному експери­менті довів динаміку змін електричної активності кори і підкіркових структур (таламус, гіпоталамус, хвостате ядро, ретикулярна формація) мозку при патологічному подразненні травного тракту, з’ясував роль ретикуляр­ної формації в проведенні аферентних імпульсів від інтерорецепторів шлунку до кори мозку в нормі й при патології.

Науковцями кафедри В. С. Райцесом, Я. В. Боріним, Л. А. Кекало встановлено, що у хворих на гастрит і ви­разкову хворобу змінюється функціональний стан ко­ри головного мозку і серцево-судинної системи в залеж­ності від форми, тривалості та тяжкості захворювання. Одержані дані мають науково-практичне значення для розуміння питань патогенезу і лікування захворювань вісцеральних органів, зокрема, шлунку.

У ході наукових досліджень працівники кафедри виявили взаємозв’язки соматичної та вісцеральних афе­рентних систем на різних рівнях центральної нервової системи (ЦНС) у нормі та при патології (А. А. Трададюк, В. С. Райцес, Н. В. Павлович). Експерименти на ненаркотизованих тваринах з до­помогою методик електроміографії та електроністагмографії показали, що імпульси зі шлунку та кишечника змінюють перебіг вестибулярних рефлексів, відігра­ють певну роль у регуляції та функціональному налаштуванні вестибулярного апарату (В. С. Райцес, А. Я. Дутов). Ре­зультати досліджень згодом були використані в авіа­ційній та космічній медицині.

history img 04

Акад. Бабенко Г. О. (третій зліва) та проф. Райцес В. С. (другий зліва) на відкритті Всесоюзного симпозіуму «Механізми інтероцепції» (м. Івано-Франківськ, 7 червня 1967 року)

З 1968 року за участю доц. Шляховенка О.О. та проф. Пітика М.І. у наукові дослідження кафедри впровадили новітні методи дослідження функцій головного мозку (стереотаксична техніка, вживлення електродів в глибинні структури мозку, реєстрація біопотенціалів від окремих нейронів). Використання стереотаксичної техніки дало змогу з’ясувати представництво вісцеральних і соматичних аферентних систем у гіпоталамусі (Л. І. Білоконь), таламусі (Н. В. Павлович), вестибулярній системі (О. О. Шляховенко, С. З. Краснопольський). Результати досліджень функціональної організації центрів вестибулярної і зорової сенсорних систем доповідались на XXVII-у (1977) і XXVIII-у (1980) міжнародних конгресах в Парижі і Будапешті.

history img 05

О.О. Шляховенко під час виконання наукових досліджень (1970 рік)

history img 06

М. І. Пітик, О.О.  Шляховенко та Н.Б. Пилипюк під час лекційної демонстрації експерименту

Широке визнання одержали дослідження науковців кафедри з вивчення впливу мікроелементів (мідь, марга­нець, цинк, літій і кобальт) на функції нервової системи. Досліди показали, що хлористі солі вказаних мікро­елементів впливають на збудливість, провідність, потен­ціали дії та проникливість клітинної мембрани периферійних нервів (В. С. Райцес. А. А. Трададюк). Виявлено функціональний антагонізм у нейротропній дії міді та марганцю.

Надалі в дослідженнях із різноманітними методичними підходами встановлено, що вказані  мікроелементи викликають значні зміни функціональ­ного стану різних відділів центральної нервової системи у тварин (В. С. Райцес, А. А. Трададюк, М. І. Пітик, Л. І. Бєлоконь, І. А. Козлова, А. Б. Пилипюк). При цьому важливе значення має вплив на медіаторні (холіно- і адренергічні) системи, на пре- і постсинаптичні проце­си в ЦНС активність сульфгідрильних груп білків не­рвових клітин. Вивчався вплив надниркових залоз на вміст мікроелементів у крові й тканинах тварин (С. П. Ворошиловська). Роль інтерорецепторів у регуляції рівня мікроелементів і пов’язаних з ними металоферментів з’ясувала в експериментах І. А. Козлова.

Протягом декількох років фахівці кафедри Я. В. Ганідкевич, М. І. Пітик вивчали нейротропний вплив жовчі. Результати досліджень довели, що складові компоненти жовчі - жовчні кислоти - мають важливе зна­чення для діяльності нервової системи як в нормі, так і при порушенні метаболізму жовчі в організмі.

Zas kaf 1970

Засідання кафедри проводить проф. Райцес В.С. (1970 рік)

St labor 1972

Старший лаборант Пилип’юк Н.Б. (1972 рік) 

Asus Kozlova 1984

Асист. Козлова І.О. (1984 рік)

Asus Dudov 1982

Асист. Дутов А.М. (1982 рік)

Asus Pavlov 1972

Асист. Павлович Н.В. (1972 рік)

Doc Hanitevuxh

Доц. Ганіткевич Я.В. (1982 рік)

У результаті впровадження в 1974 р. Т. М. Семенюком флуорометричної методики дослідження вмісту біогенних амінів (адреналіну, норадреналіну, дофаміну, серотоніну) було проведено низку досліджень з вивчення їх вмісту в центральній нервовій системі в умовах подразнення механо- і хоморецепторів шлун­ково-кишкового тракту та емоційного стресу. Отри­мані результати дали можливість краще зрозуміти ме­ханізми нервово-психічних розладів при захворюван­нях внутрішніх органів (В. С. Райцес, Т. М. Семенюк, С. В. Кравець).

З 1975 року на кафедрі вивчали значення інтероцептивної сигналізації в системних механізмах емоційно-поведінкових реакцій (І. В. Ємельяненко).

history img 07

Студентка І. Костроміна (проф. І. В. Ємельяненко) проводить експериментальні дослідження.

history img 08

Колектив кафедри фізіології (1985)

Нижній ряд (зліва направо): І.В. Ваврик, С.П. Ворошиловська, В.С. Райцес, В.М. Паращин, С.Д. Величко

Верхній ряд: С.3. Краснопольський, О.О. Шляховенко, М.І. Пітик, Ю.І. Васідлов, В.І. Рогожинський.

З 1992 по 2013 р. кафедрою завідувала професор І. В. Ємельяненко. Під її керівництвом досліджені механізми вісцеральних впливів та функціональний стан організму. Так, в докторській дисертації І. В. Ємельяненко експериментально-клінічним шляхом обґрунтовано використання акупунктури в лікуванні  виразкової хвороби (1990).

history img 09

 

 

ЄМЕЛЬЯНЕНКО

Ірина

Всеволодівна

Завідувач кафедри фізіології (1990-2013)

Доктор медичних наук, професор

 

 

Ірина Всеволодівна Ємельяненко (1950) завідувала кафедрою нормальної фізіології з 1990 по 2013 роки. У 1973 році з відзнакою закінчила лікувальний факультет Івано-Франківського медичного інституту. З 1973 по 1976 рік навчалася в аспірантурі при кафедрі нормальної фізіології цього ж інституту. З 1976 року - асистент, а з 1982 - доцент кафедри нормальної фізіології. З 1982 по 1990 рік завідувала курсом фізіотерапії. З 1990 по  2013 роки завідує кафедрою нормальної фізіології. З 1982 по 1988 рік - вчений секретар ради інституту. У 1977 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук на тему "Роль емоціогенних зон мозку у формуванні емоційної поведінки". У 1990 році захистила докторську дисертацію на тему "Експериментально- клінічне обгрунтування використання акупунктури при виразковій хворобі". У 1992 році їй присвоєно вчене звання професора.

Автор понад 200 наукових праць і 5 раціоналізаторських пропозицій. Наукові дослідження присвячені вивченню впливів інтероцептивної сигналізації на емоціогенні зони мозку та механізмів акупунктурних впливів в умовах гастроентерологічної патології. Член правління Українського фізіологічного товариства ім. І. П. Павлова. Нагороджена знаком "Відмінник вищої ніколи". Під керівництвом професора І. В. Ємельяненко захищено 1 докторську та 3 кандидатські дисерта­ції, нині виконується 1 кандидатська дисертація.

history img 10

Проф. Ємельяненко І.В. на XIV з’їзді Українського фізіологічного товариства імені І. П. Павлова (м. Київ, 1994)

У 1992-1995 роках Н. М. Воронич роках провела досліджен­ня з вивчення співвідношення процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ), активності антиоксидантної системи (АОС) в умовах дії стресових факторів, інтероцептивного подразнення шлунково-кишкового трак­ту, при їх поєднанні в дії на фоні виразкового процесу в шлунку і дванадцятипалій кишці та у хворих на ви­разкову хворобу в залежності від типологічних особли­востей особистості. І. Д. Султанова в 1995-1998 роках вивчала вплив емоційно-больового стресу та інтероцептивного подразнення на вміст компонентів шлунко­вого слизу та інтенсивність вільнорадикальних про­цесів. С. П. Попова вивчала вплив акупунктури на стан окисно-відновних проце­сів при експерименталь­ному виразковому про­цесі в гастродуоденальній ділянці. Одержані резуль­тати дозволяють розшири­ти уявлення про патоге­нез виразкового процесу і можуть бути основою для розробки методик раціо­нальної терапії з метою модуляції факторів анти­оксидантного захисту та акупунктури при ліку­ванні виразкової хвороби із урахуванням вихідного психосоматичного стану організму.

history img 11

Колектив кафедри фізіології (2009).

Нижній ряд (зліва направо): Ю. В. Бортник, Н. М. Воронич-Семченко, І. В. Ємельяненко, О. О. Шляховенко.

Верхній ряд: Л. Р. Чечіна, І. М. Лучко, Т. В. Гуранич, О. І. Тучак, Л. С. Сторожук, Н. Г. Побігун, Г. Д. Нагорняк

history img 12

Колектив кафедри фізіології (2012)

Нижній ряд (зліва направо): Н. М. Воронич-Семченко, І. В. Ємельяненко, І. М. Лучко

Верхній ряд: О. В. Ровенко, Л. В. Николишин, Ю. В. Бортник, О. І. Тучак, Л. С. Сторожук, Л. Р. Чечіна, Е. М. Цимбала, В. Б. Стецев’ят, О. О. Шляховенко, І. І. Дубковецька, Т. М. Мемко, Ю. М. Коник

З 2013 року кафедрою завідує професор Н.М. Воронич-Семченко. Основними напрямками наукових досліджень є дослідження механізмів інтероцептивних впливів на функціональний стан фізіологічних систем організму; вивчення метаболічних аспектів та структурно-функціональних особливостей органів і систем організму за умов мікроелементного дисбалансу, у тому числі дефіциту йоду.

history img 13

 

 

ВОРОНИЧ-СЕМЧЕНКО

Наталія

Миколаївна

Завідувач кафедри фізіології з 2013

Доктор медичних наук, професор

 

 

Воронич-Семченко Наталія Миколаївна, 1968 року народження, у 1992 році закінчила з відзнакою Івано-Франківський державний медичний інститут (нині Івано-Франківський національний медичний університет). З 1992 по 1995 рік навчалася в очній аспірантурі за спеціальністю „нормальна фізіологія” при кафедрі нормальної фізіології Івано-Франківського державного медичного інституту. З 1995 року працювала асистентом кафедри фізіології, з 2000 року – доцентом, з 2010 – професором цієї кафедри, а з 2013 року - завідувач кафедри.

Н.М. Воронич-Семченко у 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему: „Співвідношення процесів перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) і активності антиоксидантної системи (АОС) на фоні поєднаної дії стресових факторів та інтероцептивного подразнення шлунково-кишкового тракту (клініко-експериментальне дослідження)” у Івано-Франківській державній медичній академії, у 2009 році – докторську дисертацію на тему: „Проблема дефіциту йоду та особливості діяльності центральної нервової системи, можливості корекції (експериментально-клінічне дослідження)” у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.

Автор 225 наукових праць (у т.ч. 95 статей, одного навчально-методичного посібника, одного інформаційного листа, одного патента України на корисну модель), підготувала 4 кандидатів наук, керує науковою роботою 5 здобувачів. Член спеціалізованої вченої ради Д 20.601.02 (Івано-Франківський національний медичний університет); член спеціалізованої вченої ради Д 35.600.03 (Львівський нацональний медичний університет імені Данила Галицького). Член редколегій журналів: «Галицький лікарський вісник» (ІФНМУ) та «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія» (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького).

Нагороджена Грамотою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Івано-Франківської обласної ради за вагомий особистий внесок у розвиток освіти на Прикарпатті та активну науково-педагогічну діяльність (2009); Почесною грамотою Профспілки працівників охорони здоров’я України президії Івано-Франківської обласної організації за багаторічну плідну працю в галузі охорони здоров’я, високий професіоналізм у підготовці висококваліфікованих кадрів для медичної галузі (2015); подяка міського голови Івано-Франкіська за активну співпрацю та вагомий внесок в економічний розвиток міста Івано-Франківськ (2019).

На кафедрі захистили докторські дисертації В. С. Райцес (1962), Я. В. Ганіткевич (1968), І. Д. Лановий (1969), М. І. Пітик (1986), І. В. Ємельяненко (1990), Н. М. Воронич- Семченко (2009); кандидатські дисертації - А. В. Павлович (1967), Є. І. Капська (1955), С. П. Ворошиловська (1964), А. А. Трададюк (1965), Л. І. Бєлоконь (1967), Г. М. Ясюта, А. Ю. Со-пільник (1962), Г. К. Бутвін (1964), Я. В. Ганіткевич (1968), І.Д. Лановий (1969), Н. Б. Пилипюк (1970), І. О. Козлова (1971), О. О. Шляховенко (1971), А. М. Дутов (1971), К. І. Бех (1974), М. О. Баран (1978), С. В. Кравець (1987), О. В. Кіндрат (1983), М. О. Райцес (1985), О. М. Ряховський (1988), С. 3. Краснопольський (1987), Ю. Л. Бронштейн (1991), Д. В. Семенів (1991), І. Д. Султанова (2000), І. М Лучко (2009), О. І. Тучак (2012), Л. В. Николишин (2015), Т. В. Гуранич (2015), Н.Г. Побігун (2015), У. П. Шаламай (2018).

Сучасні наукові дослідження фахівців кафедри спрямовані на вивчення стану нервової, серцево-судинної та інших систем організму на тлі розвитку стресових реакцій (І. М. Лучко), в умовах дефіциту йоду (Н. М. Воронич-Семченко, О. І. Тучак, Н. Г. Побігун, В. Б. Стецев’ят), мікроелементозів (Ю. В. Бортник, Л. В. Николишин, Т. В. Гуранич, О.В. Заяць, С.П. Гуранич, Т.В. Тодорів, О.Я. Барабаш, І.М. Данилюк, Е.М. Цимбала, С.О. Петруняк, Р.В. Боднар, І.В Василишин, Т.О. Лазуркевич).

history img 14

Фізіологічний корпус (2013)

history img 28

Фізіологічний корпус (2019)

history img 29

Головним напрямком наукової роботи фа­хівців кафедри є вивчення метаболічних аспектів та структурно-функціональних особливостей органів і систем організму за умов мікроелементного дисбалансу, у тому числі дефіциту йоду. Під час виконання НДР «Вплив дефіциту йоду на показники фізичного розвитку, функціональний стан ЦНС, серцево-судинної, інших систем організму та шляхи їх корекції» з’ясовано нові аспекти йододефіциту та його наслідки і розроблено патогенетичний підхід до вибору оптимальних шляхів корекції такого стану. НДР «Метаболічні основи впливу есенціальних мікроелементів на забезпечення структурного і функціонального гомеостазу щитоподібної залози» присвячена вивченню структурно-метаболічних аспектів впливу комбінованого дефіциту йоду та міді, заліза, селену на компоненти гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи, міокард та печінку щурів, мінеральний гомеостаз та дослідженню особливостей корекції виявлених змін мікроелементами, антиоксидантами, донаторами нітрогену оксиду.

Сьогодні на кафедрі викладають такі навчальні дисципліни: фізіологію – для студентів спеці­альностей «Лікувальна справа», «Педіатрія» (II курс медичного факультету), «Стоматологія» (II курс стоматологічного факультету), «Фармація» (очна і заочна форми, І курс фармацевтичного факультету), медичного коледжу ІФНМУ спеціальністей «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Фармація» (І та II рівні акредитації); ріст і розвиток людини – для студентів медичного коледжу ІФНМУ спеціальністей «Сестринська справа», «Лікувальна справа» та «Фармація» (І та II рівні акредитації).

З часу заснування кафедри велика увага приділялась навчально-методичній роботі, підвищенню рівня читан­ня лекцій з висвітленням сучасних досягнень фізіології. Постійно проводиться робота з покращення унаочнення лекцій­ного процесу.

Проведення лабораторних та семінарських занять спрямовується на активізацію самостійної роботи сту­дентів з використанням сучасної навчальної апарату­ри. Для визначення рівня знань студентів розроблена спеціальна комп’ютерна програма тестового контролю, яка забезпечує перевірку знань фізіологічних констант, клініко-фізіологічних методів досліджень і основних теоретичних даних. Для підвищення рівня знань на кафедрі практикується використання на практичних та консультативних заняттях сучасних навчально-наукових програм, перегляд фото-, відеоматеріалів, комп’ютерних віртуальних моделей різноманітних фізіологічних процесів в організмі, електронних атласів з ефектами анімації та звуковим коментарем. З цією метою навчальні кімнати оснащені дисплеями, що дозволяють демонструвати відеофільми (у т.ч. з використанням 3d технологій) для відображення фізіологічних процесів окремих органів та систем, практичних навичок із дисципліни. Науковий та практичний інтерес представляє створена база відеоматеріалів із алгоритмами виконання практичних навичок. Використання студентами навчально-контролюючих програм університету AV-Test 2 та AV- Test 3 дозволяє їм перевірити рівень своїх знань при підготовці до ПМК в оптимальний для себе час з будь-якого місця, де є доступ до мережі Інтернет.

history img 15

Комп’ютерний клас

У НПЦ «Фізіологія» створено умови для відпрацювання студентами практичних навичок в позаурочний час: визначення вмісту глюкози у крові, груп крові, дослідження мазків крові, гостроти та поля зору, реєстрації ЕКГ, спірограми, ВСР з наступним аналізом студентами, дослідження сухожилкових рефлексів, тощо. Тут проходять майстер-класи по відпрацюванню практичних навичок.

history img 26

history img 27

history img 30

history img 31

history img 32

history img 33

Підвищенню вивчення дисципліни сприяють видані навчально-методичні посібники та практикуми: «Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції. Модуль 1. Фізіологія вісцеральних  систем. Модуль 2. Методичні рекомендації для студентів медичного факультету ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.», «Общая физиология и высшее интегративные функции. Модуль 1.Физиология висцеральных систем». Модуль 2. Методические рекомендации для студентов медицинского факультета ВУЗ III-IV уровней аккредитации.», «General physiology and higher integrative functions. Module 1.Physiology of visceral systems. Module 2. Methodic recommendations for student of medical faculty.», «Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції. Модуль 1. Фізіологія вісцеральних  систем. Модуль 2. Методичні рекомендації для студентів стоматологічного факультету ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.», «Общая физиология и высшее интегративные функции. Модуль 1.Физиология висцеральных систем». Модуль 2. Методические рекомендации для студентов стоматологического факультета ВУЗ III-IV уровней аккредитации.», «General physiology and higher integrative functions. Module 1.Physiology of visceral systems. Module 2. Methodic recommendations for student of stomatological  faculty.», «Загальна фізіологія та вищі інтегративні функції. Модуль 1. Фізіологія вісцеральних  систем. Модуль 2. Методичні рекомендації для студентів фармацевтичного факультету ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації.», «Ріст і розвиток людини. Методичні рекомендації для студентів І курсу медичного коледжу ІФНМУ спеціальності сестринська справа», «Ріст і розвиток людини. Методичні рекомендації для студентів III курсу медичного коледжу ІФНМУ спеціальності сестринська справа», «Фізіологія. Методичні рекомендації для студентів ІІ курсу медичного коледжу ІФНМУ спеціальності сестринська справа, лікувальна справа – фельдшер», «Фізіологія. Методичні рекомендації для студентів І курсу медичного коледжу ІФНМУ спеціальності сестринська справа», «Загальна фізіологія та фізіологія вісцеральних систем. Модуль 1. Методичні рекомендації для студентів фармацевтичного факультету (заочна форма навчання) ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації»..

Велика увага приділя­ється систематичному підвищенню кваліфікації викладачів кафедри.

Викладачі кафедри беруть участь у роботі Івано-Франківського від­ділення Українського фі­зіологічного товариства імені П.Г. Костюка.

На кафедрі працює студентський науковий гурток імені О.О. Шляховенка. Гуртківці неодноразово ставали призерами Всеукраїнських та міжнародних конференцій, перемагали на Всеукраїнських студентських олімпіадах.

history img 34

Доц. Шляховенко О.О. на засіданні студентського наукового гуртка з призерами Всеукраїнської олімпіади з фізіології Синяком Ярославом та 75-го Міжнародного медичного конгресу молодих учених Варунків Степанією (2015 рік)

history img 35

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з фізіології

(ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», 2016 рік)

Чесановський  Вадим (III місце, командне - 4 місце)

history img 36

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з фізіології

(ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія», 2016 рік)

Бігун Роман Романович

history img 37

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з фізіології (Одеський національний медичний університет, Одеса, 2019 рік)

Писар Андрій (ІІІ місце) та Огородник Назар

history img 38

Учасники ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з фізіології (2019 рік)

Писар Андрій (ІІІ місце)

У 2019 році в ІФНМУ відбулось засідання завідувачів кафедр фізіології закладів вищої медичної освіти України та круглий стіл «Інтеграція традиційних та інноваційних методів у навчальному процесі викладання фізіології з метою підвищення якості підготовки магістрів». У заходах взяли участь представники ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», ДВНЗ «Вінницький національний медичний університет імені  М. І. Пирогова», Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, Української медичної стоматологічної академії, Запорізького державного медичного університету, Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, Національного фармацевтичного університету, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». Заходи проводились у рамках науково-практичної конференції з міжнародною участю «Фізіологічні та клінічні аспекти ендокринної патології». На форумах піднімались питання формування комплексу навчально-методичної літератури з фізіології (завідувач кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, д.мед.н., професор Михайло Йолтухівський); особливості викладання фізіології студентам, які навчаються після набуття освіти кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» (завідувач кафедри фізіології ім. Я.Д. Кіршенблата ВДНЗУ «Буковинський державний медичний університет», д.мед.н., професор Світлана Ткачук); методологічні аспекти підвищення ефективності написання тестових іспитів КРОК 1 та IFOM (Міжнародного іспиту з основ медицини)  (завідувач кафедри фізіології з основами біоетики та біобезпеки Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, д.мед.н., професор Степан Вадзюк); підвищення ефективності лекції як актуальна проблема сучасної вищої медичної освіти в Україні (завідувач кафедри фізіології Української медичної стоматологічної академії, д.мед.н., професор Ігор Міщенко),  підготовка навчально-методичних комплексів для студентів зі спеціальності «Фізіотерапія. Ерготерапія» (завідувач кафедри нормальної фізіології Запорізького державного медичного університету, д.мед.н., професор Оксана Кущ); роль фізіології у викладанні фармацевтичних дисциплін (доценти кафедри фізіології та анатомії людини Національного фармацевтичного університету к.мед.н., доц. Оксана Шаталова та к.фарм.н., доц. Алевтина Кононенко), роль та місце інтерактивних методів навчання у викладанні курсу фізіології (Катерина Басиста, ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»).

history img 39

Круглий стіл «Інтеграція традиційних та інноваційних методів у навчальному процесі викладання фізіології з метою підвищення якості підготовки магістрів»

(Яремче, 18 жовтня 2019)

history img 40

Засідання завідувачів кафедр фізіології закладів вищої медичної освіти України

(Івано-Франківськ, 16 жовтня 2019р.)

history img 41

ФОТОГАЛЕРЕЯ КАФЕДРИ ФІЗІОЛОГІЇ

history img 22

history img 23

history img 24

history img 25

history img 42

history img 43

history img 44

Співробітники

Воронич-Семченко Наталія Миколаївна

завідувач кафедри

доктор медичних наук, професор

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Тучак Оксана Іванівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Лучко Ігор Миколайович

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Гуранич Тетяна Валеріївна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Publons ResearcherID Google Scholar

Шаламай Уляна Петрівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Побігун Надія Григорівна

доцент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Стецев’ят Василь Богданович

асистент

кандидат медичних наук

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Заяць Ольга Василівна

асистент

доктор філософії

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus Google Scholar

Тодорів Тетяна Володимирівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID Google Scholar

Барабаш Олег Ярославович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Scopus

Цимбала Емілія Миколаївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Publons ResearcherID

Данилюк Ірина Миколаївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) Publons ResearcherID

Петруняк Софія Олексіївна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Дубковецька Ірина Іванівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID Google Scholar

Мельник Мар’яна Іванівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Назарук Ірина Остапівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Сав'юк-Рябова Тетяна Михайлівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Сторожук Леонід Сергійович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf) ORCID

Коник Юлія Марківна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Тур Олег Тарасович

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Боднар Роксолана Вікторівна

асистент

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Василишин Ірина Володимирівна

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Лазуркевич Тетяна Олегівна

аспірант

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Шевченко Петро Валерійович

інженер

е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Детальна інформація (pdf)

Совтус Ганна Іванівна

лаборант

Юзьків Інна Богданівна

ст. лаборант

Голодюк Галина Іванівна

ст. лаборант

Ровенко Ольга Василівна

прибир.

Діяльність