УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ

 

- Ліцензія та сертифікати про акредитацію

- Статут ІФНМУ 2021

- Стратегія інтернаціоналізації ІФНМУ

- Колективний договір ІФНМУ на 2022-2026 роки

- Положення про конференцію трудового колективу

- Положення про нормування робочого часу для планування та обліку НПП

- Правила внутрішнього трудового розпорядку ІФНМУ

- Правила внутрішнього розпорядку для осіб, що навчаються в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Положення про діяльність органів студентського самоврядування у івано-франківському національному медичному університеті

- Положення про організацію освітнього процесу в ІФНМУ

- Положення про дистанційне навчання в ІФНМУ

- Положення про систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в ІФНМУ

- Положення про організацію та проведення опитувань учасників освітнього процесу в ІФНМУ 2020

- Положення про неформальну та інформальну освіту учасників освітнього процесу ІФНМУ 2020

- Положення про рейтингове оцінювання діяльності НПП ІФНМУ

- Положення про рейтинг студентів ІФНМУ

- Правила призначення і виплати стипендій та формування рейтингу в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Положення про виявлення та запобігання академічного плагіату в ІФНМУ 

- Кодекс академічної доброчесності ІФНМУ

- Положення про академічну доброчесність в ІФНМУ

- Положення про Гаранта освітньої програми в Івано-Франківському національному медичному університеті

- Положення про порядок розробки, затвердження, моніторингу та перегляду освітніх програм здобувачів освіти Івано-Франківського національного медичного університету 

- Положення про реалізуцію права вибору здобувачами освіти вибіркових дисциплін Івано-Франківського національного медичного університету 

- Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних працівників Івано-Франківського національного медичного університету

- Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу ІФНМУ

- Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін ( індивідуальних навчальних планів) та визначення академічної різниці в ІФНМУ

- Положення про навчально-практичні центри ІФНМУ 

- Положення про симуляційний центр ІФНМУ 2022

- Положення про проведення практики для здобувачів ІФНМУ 

- Положення про процедуру розгляду звернень (заяв, скарг, пропозицій) здобувачів Івано-Франківського національного медичного університету 

- Порядок оскарження процедури контрольних заходів

- Положення про організацію відпрацювання здобувачами освіти  пропущених занять у ІФНМУ 

- Положення про медичний факультет 

- Положення про організацію та порядок проведення атестації випускників - медичний факультет

- Положення про стоматологічний факультет 

- Положення про фармацевтичний факультет ІФНМУ

- Положення про факультет підготовки іноземних громадян

- Положення магістерська фізична терапія, ерготерапія ІФНМУ

- Положення про порядок формування, ведення та зберігання особових справ здобувачів освіти в ІФНМУ

- Положення про атестацію випускників ОПП Стоматологія магістерського рівня у 2023р.

- Документація фахового медичного коледжу